Krajowy Fundusz Szkoleniowy


SPOT ->  

UWAGA !!!

W roku 2019 o środki KFS wnioskować mogą wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu bełchatowskiego i działający w obszarze co najmniej jednego z poniższych priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
PRIORYTETY Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

PRIORYTET 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

Składając wniosek o środki z KFS w ramach priorytetu 1 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bełchatowskiego.Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/ analiz, takich jak „Barometr zawodów 2019” https://barometrzawodow.pl/pl/lodzkie/prognozy-dla-powiatow/2019/belchatowski.18..114....2.5-4...0.1.1.114.

PRIORYTET 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości.

Wnioskodawca musi wykazać, że pracownik, który będzie odbywał wnioskowaną formę kształcenia ustawicznego nie posiada egzaminu maturalnego (poprzez złożenie np. oświadczenia).

PRIORYTET 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Ze środków KFS w ramach tego priorytetu korzystać mogą wskazani poniżej pracownicy podmiotów uprawnionych, którymi są:

 

 • przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS - lista dostępna jest na stronie http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

 • spółdzielnie socjalne,

 • Zakłady Aktywności Zawodowej.
  W przypadku spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych, za osoby uprawnione do korzystania z KFS należy uznać osoby, które przed podjęciem zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym lub spółdzielni socjalnej spełniały n/w przesłanki.

  W przypadku przedsiębiorstw społecznych będzie to pracownik, który przed podjęciem zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym był:

- osobą bezrobotną,

- absolwentem CIS lub KIS,

- osobą ubogą pracującą (tzn. osobą wykonującą pracę, za którą otrzymywał wynagrodzenie i którego dochody nie przekraczały kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej uprawniający do korzystania z pomocy społecznej),

- osobą opuszczającą młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

- osobą opuszczającą zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich,

- osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tzn. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ww. ustawy,

- osobą, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

- osobą opuszczającą pieczę zastępczą lub pełnoletnim członkiem rodziny przeżywającej trudności
w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- osobą z niepełnosprawnością (osoba z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020),

- członkiem gospodarstwa domowego sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnością ( o ile co najmniej jeden z członków gospodarstwa domowego nie pracował ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością ),

- osobą niesamodzielną,

- osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych
w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,

- osobą, która odbyła karę pozbawienia wolności,

- osobą, która korzystała z PO PŻ.

W przypadku spółdzielni socjalnych będzie to pracownik lub członek spółdzielni, którzy przed podjęciem zatrudnienia lub członkostwa w spółdzielni socjalnej byli:

- osobami bezrobotnymi,

- absolwentami CIS lub KIS,

- osobami niepełnosprawnymi,

- osobami do 30 roku życia oraz lub po ukończeniu 50 roku życia, posiadającymi status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

- osobami, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,

- osobami poszukującymi pracy niepozostającymi w zatrudnieniu lub nie wykonującymi innej pracy zarobkowej,
- osobami usamodzielnianymi, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 i 1076).


W przypadku Zakładów Aktywności Zawodowej do skorzystania ze wsparcia w ramach tego priorytetu uprawnieni są wszyscy pracownicy.

Pracodawca wnioskujący o środki z KFS w ramach tego priorytetu, składa oświadczenie, że będą one przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

PRIORYTET 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
Wykazy prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze znajdują się w załącznikach do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 237, poz. 1656 z późn.zm.)
PRIORYTET 5.
Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.
1) W ramach tego priorytetu środki KFS mogą być przeznaczone na dofinansowanie obowiązkowych szkoleń branżowych, nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe oraz
w publicznych placówkach kształcenia ustawicznego i w publicznych centrach kształcenia zawodowego – prowadzonych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
2) W przypadku szkoleń dla nauczycieli innych niż nauczyciele zawodu, status prawny szkoły kierującej na szkolenie nie jest istotny. Wnioskodawcą może być zarówno szkoła publiczna jak
i niepubliczna.
3) Z dofinansowania w ramach priorytetu mogą korzystać zarówno nauczyciele zatrudnieni na podstawie ustawy Karta nauczyciela jak i na podstawie innych umów spełniających wymogi KFS
(tj. umowy pozwalające na zachowanie statusu pracownika).

4) Przy występowaniu o wsparcie na szkolenia nieobowiązkowe dla nauczycieli należy wykazać (wystarczy oświadczenie), że przekwalifikowanie bądź nabycie nowych uprawnień czy umiejętności pozwoli na pozostanie danego nauczyciela w dotychczasowym zawodzie.

PRIORYTET 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.
W ramach niniejszego priorytetu środki KFS mogą być przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).
W ramach niniejszego priorytetu środki KFS mogą być przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak
i pracowników).
Krajowy Fundusz  Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona
w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Środki KFS adresowane są do pracodawców, inwestujących w przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.
Środki KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców, obejmujące:

 

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 
Starosta  może  przyznać  środki  z  KFS  na  finansowanie  kosztów  kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy: 

 

 • w wysokości 80 % tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

 • a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

  Uwaga 20% wkładu pracodawcy,  liczone jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie kształcenie ustawicznego. Do wkładu własnego nie należy wliczać innych kosztów, które pracodawca ponosi  w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, koszty delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

  PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW STAROSTA UWZGLĘDNIA:

  1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

  2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

  3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
  z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

  4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

  5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

  6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

  7) możliwość sfinansowania działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem posiadanego przez PUP limitu  środków KFS. 

  Pracodawca planujący skorzystanie ze środków rezerwy KFS musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności w terminie ogłoszonego naboru.

  Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r.:

   

  • w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12, 
   w godzinach od 7:30 do 15:30 lub

  • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 najpóźniej do godziny 15:30 w dniu 13.09.2019 r.

   Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

   Wnioski złożone poza ww. terminem i godziną naboru nie będą rozpatrywane.

  Rozpatrzeniu podlegają wyłącznieprawidłowo wypełnione wnioski zawierające wszystkie załączniki.
  W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, którzy nie korzystali ze środków KFS w roku 2018.
  Wypłata środków KFS musi nastąpić w roku kalendarzowym, w którym zostały one przyznane.
  Umowy zawiera się tylko na działania na rzecz kształcenia ustawicznego, które się jeszcze nie rozpoczęły.

  Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
  Ustalenia w sprawie przyznawania środków z KFS z dnia 11.01.2019 r. dostępne są na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl.
  Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 20 (na parterze) oraz na stronie internetowej zakładki: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy. 
  Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie: 44 631-40-60.
  Nabór wniosków może być powtarzany do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków KFS. Informacja o kolejnych terminach naborów wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej
  www.pupbelchatow.pl

 


 

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY - REZERWA

 

UWAGA !!!

W roku 2019 o środki z rezerwy KFS wnioskować mogą wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu bełchatowskiego, ponadto wnioskodawcy muszą spełniać co najmniej jeden
z priorytetów wydatkowania rezerwy KFS określony przez
 Radę Rynku Pracy.

Priorytety Rady Rynku Pracy:

PRIORYTET 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.
PRIORYTET 2.  Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.
Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata na szkolenie orzeczenia o niepełnosprawności (przedstawić  oświadczenie o posiadaniu orzeczenia niepełnosprawności kandydata na szkolenie).
PRORYTET 3.  Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii
i narzędzi pracy.
Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 3 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami. W związku z tym pracodawca powinien dostarczyć jakikolwiek wiarygodny dokument, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora/ zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp., oraz przedstawić logiczne i wiarygodne uzasadnienie. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 3 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.
Krajowy Fundusz  Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona
w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Środki KFS adresowane są do pracodawców, inwestujących w przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.
Środki KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców, obejmujące:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 
Starosta  może  przyznać  środki  z  KFS  na  finansowanie  kosztów  kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy: 

 • w wysokości 80 % tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

 • a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

  Uwaga 20% wkładu pracodawcy,  liczone jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie kształcenie ustawicznego. Do wkładu własnego nie należy wliczać innych kosztów, które pracodawca ponosi
  w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np.
  wynagrodzenia za godziny nieobecności
  w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, koszty delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.


  Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; 

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; 

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; 

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; 

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; 

7) możliwość sfinansowania działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem posiadanego przez PUP limitu  środków KFS. 

Pracodawca planujący skorzystanie ze środków rezerwy KFS musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności w terminie ogłoszonego naboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 02.09.2019 r. do 13.09.2019 r.:

 • w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12,
  w godzinach od 7:30 do 15:30 lub

 • elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 najpóźniej do godziny 15:30 w dniu 13.09.2019 r.

  Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Wnioski złożone poza ww. terminem i godziną naboru nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznieprawidłowo wypełnione wnioski zawierające wszystkie załączniki.
Wypłata środków KFS musi nastąpić w roku kalendarzowym, w którym zostały one przyznane.
Umowy zawiera się tylko na działania na rzecz kształcenia ustawicznego, które się jeszcze nie rozpoczęły.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Ustalenia w sprawie przyznawania środków z KFS z dnia 11.01.2019 r. dostępne są na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl.
Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 20 (na parterze) oraz na stronie internetowej z zakładki: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie: 44 631-40-60.
Nabór wniosków może być powtarzany do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków KFS. Informacja o kolejnych terminach naborów wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl


Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
KFS - III nabór.doc 09-09-2019 200,5 kB 48
KFS - III nabór.pdf 09-09-2019 543,46 kB 18
Ogłoszenie o III naborze KFS 2019.pdf 02-08-2019 99,59 kB 45
Ogłoszenie o naborze rok 2019 REZERWA.pdf 30-07-2019 71,7 kB 17
Ogłoszenie o naborze wniosków z KFS w dniach 15-26.04.2019r..odt 24-04-2019 33,56 kB 48
spot.jpg 23-09-2019 92,85 kB 4
Ustalenia KFS 2019.pdf 30-07-2019 118,72 kB 110
wniosek KFS- REZERWA 2019.doc 09-09-2019 191,5 kB 68
wniosek KFS- REZERWA 2019.pdf 09-09-2019 532,03 kB 9
załacznik Nr 6 formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 24-04-2019 117,5 kB 48
załącznik Nr 6 formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 24-04-2019 626,63 kB 42

®

Dla pracodawców
Kalendarium
Listopad 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS