Krajowy Fundusz Szkoleniowy


UWAGA !!!

O środki rezerwy KFS w 2017 r. mogą ubiegać się pracodawcy, którzy spełniają co najmniej jeden z priorytetów ministra i jeden z dodatkowych priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy dla wydatkowania środków z rezerwy.

Priorytety Ministra wydatkowania środków KFS w roku 2017:

 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2017:

Priorytety wydatkowania rezerwy określone przez Radę Rynku Pracy maja na celu szczególne wsparcie dla osób o najsłabszej pozycji na rynku pracy tzn.:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z niskim wykształceniem – bez matury;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r., poz. 978).

Priorytet a) - zgodnie z dosłownym brzmieniem - obejmuje wsparcie osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury). Priorytet ten odwołuje się do pojęć wprowadzonych ustawą o zintegrowanym systemie kwalifikacji (DZ.U. 2016.64). W praktyce oznacza to możliwość wsparcia osób, które ukończyły szkołę średnią, ale nie przystąpiły do egzaminu maturalnego lub go nie zdały, a także osób z wykształceniem niższym niż średnie.

Priorytet d) – ze środków KFS w jego ramach skorzystać mogą tylko pracodawcy i pracownicy przedsiębiorstw, w których wszczęto proces restrukturyzacyjny w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. Z 2015 r, poz.978)

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)  to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona

w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Środki KFS adresowane są do pracodawców, inwestujących w przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. 

Środki KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, obejmujące:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w  związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 2. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy
  zawodowej po ukończonym kształceniu,

 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawca planujący skorzystanie ze środków KFS musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności wyłącznie
w terminie ogłoszonego naboru.
Nabory powtarzane będą do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków KFS.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW

Starosta może przyznać środki z KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy:

 • w wysokości 80 %tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

 • a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Uwaga 20%wkładu pracodawcy, liczone jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie kształcenie ustawicznego. Do wkładu własnego nie należy wliczać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, koszty delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów tych środków.

Umowy zawiera się tylko na działania na rzecz kształcenia ustawicznego, które się jeszcze nie rozpoczęły.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Druk wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dostępny jest na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl oraz w siedzibie urzędu pracy pokój 1.14

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać wyłącznie w ogłoszonym terminie naboru - od dnia 01.08.2017 r. do dnia 04.08.2017 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie, ul. Bawełniana 3, w sekretariacie - pokój 1.12, lub elektronicznie: sekretariat@pupbelchatow.pl


Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS 2017 pdf.pdf 17-07-2017 556,99 kB 34
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS 2017.doc 17-07-2017 448,5 kB 30
Ustalenia KFS_2017.pdf 11-01-2017 4,07 MB 309
wniosek KFS 2017.doc 17-07-2017 166,5 kB 225
wniosek KFS 2017.pdf 17-07-2017 184,82 kB 66
załacznik Nr 3 formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 19-02-2015 117,5 kB 66
załącznik Nr 3 formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 20-02-2015 626,63 kB 45

Dla pracodawców
Kalendarium
Styczeń 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS