Krajowy Fundusz Szkoleniowy


SPOT ->  

UWAGA !!!  

O środki z REZERWY KFS wnioskować mogą wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu bełchatowskiego i działający w obszarze co najmniej jednego z priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy.

PRIORYTETY RADY RYNKU PRACY WYDATKOWANIA 20% REZERWY KFS

PRIORYTET a) – wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
1) Wnioskodawca składający wniosek o środki w ramach powyższego priorytetu powinien udowodnić posiadanie przez kandydata wskazanego na szkolenie, orzeczenia o niepełnosprawności tj. przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności kandydata na szkolenie bądź oświadczenie o posiadaniu takiego orzeczenia.

PRIORYTET b) – wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych
1) W ramach niniejszego priorytetu mogą być dofinansowywane formy kształcenia ustawicznego, które pomogą zniwelować lub zapobiec powstawaniu luk czy braków w kompetencjach cyfrowych pracowników i pracodawców.

2) Składając wniosek o dofinansowanie Wnioskodawca w uzasadnieniu powinien wykazać, że posiadanie konkretnych umiejętności cyfrowych, które objęte są tematyką wnioskowanego szkolenia jest powiązane z pracą wykonywaną przez osobę kierowaną na szkolenie.

3) W przypadku niniejszego priorytetu należy również pamiętać, że w obszarze kompetencji cyfrowych granica pomiędzy szkoleniami zawodowymi a tzw. miękkimi nie jest jednoznaczna. Kompetencje cyfrowe obejmują również zagadnienia związane z komunikowaniem się, umiejętnościami korzystania z mediów, umiejętnościami wyszukiwania i korzystania z różnego typu danych w formie elektronicznej czy cyberbezpieczeństwem.

PRIORYTET c) - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej

1) Rejestry CIS i KIS prowadzi wojewoda.

2) WTZ mogą być tworzone, przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty. Działają one w celu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Podmiot prowadzący WTZ zawiera z samorządem powiatu umowę regulującą między innymi warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków PFRON.

3) Pracodawcy zamierzający skorzystać z tego priorytetu powinni wykazać, że współfinansowane ze środków KFS działania zmierzające do podniesienia kompetencji pracowników związane są z ich zadaniami realizowanymi w CIS, KIS lub WTZ.

PRIORYTET d) - wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
1) Priorytet ten promuje działania wobec osób pracujących w warunkach niszczących zdrowie
i w szczególności powinien objąć osoby, które nie mają prawa do emerytury pomostowej.
2) Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a prac o szczególnym charakterze - załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2008 Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.).

PRIORYTET e) – wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017 – 2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
1) Priorytet ten ma stanowić zachętę dla pracodawców, którzy nie mieli okazji lub ochoty na sięganie po środki KFS w ciągu ostatnich trzech lat.

2) Aby móc aplikować o środki z powyższego priorytetu wnioskodawca dołącza do wniosku oświadczenie o niekorzystaniu ze środków KFS w latach 2017-2019. Nie ma znaczenia czy w tym czasie pracodawca składał wniosek i nie otrzymał środków, czy też w ogóle nie był zainteresowany KFS. Złożone oświadczenie dotyczy wniosków składanych na terenie całego kraju nie tylko do konkretnego powiatowego urzędu pracy.

Krajowy Fundusz  Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Środki KFS adresowane są do pracodawców, inwestujących w przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.
 Środki KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, obejmujące:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW 
Starosta  może  przyznać  środki  z  KFS  na  finansowanie  kosztów  kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy: 

 • w wysokości 80 %⃰   tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 ⃰  Uwaga 20% wkładu pracodawcy,  liczone jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie kształcenie ustawicznego. Do wkładu własnego nie należy wliczać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np. wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, koszty delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:
1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; 
3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; 
4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; 
5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; 
6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; 
7) możliwość sfinansowania działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem posiadanego przez PUP limitu  środków KFS. 
Pracodawca planujący skorzystanie ze środków z REZERWY KFS musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności w terminie ogłoszonego naboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 01.10.2020 r. do 07.10.2020 r.:
- w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12, w godzinach od 7: 30 do 15 : 30 lub

- elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 najpóźniej do godziny 15 : 30 w dniu 07.10.2020 r.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wnioski złożone poza ww. terminem i godziną naboru nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski złożone na druku urzędowym PUP oraz zawierające wszystkie wskazane w nim załączniki.

Wypłata środków REZERWY KFS musi nastąpić do 15.12.2020 r.

Umowy zawiera się tylko na działania na rzecz kształcenia ustawicznego, które się jeszcze nie rozpoczęły.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
Ustalenia w sprawie przyznawania środków z KFS na rok 2020 dostępne są na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl.
Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 20 (na parterze) oraz na stronie internetowej z zakładki: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie: 44 631-40-60.
Nabór wniosków może być powtarzany do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków z REZERWY KFS. Informacja o kolejnych terminach naborów wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl


Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
KFS Rezerwa - Ogłoszenie o naborze.pdf 24-09-2020 1,46 MB 12
spot.jpg 23-09-2019 92,85 kB 45
Ustalenia dot. KFS w 2020 roku.pdf 17-12-2019 287,42 kB 93
wniosek REZERWA KFS 2020-skonwertowany.pdf 24-09-2020 486,45 kB 10
wniosek REZERWA KFS 2020.doc 24-09-2020 189,5 kB 17
załacznik Nr 6 formularz_przy ubieganiu się o pomoc de minimis.xls 24-04-2019 117,5 kB 102
załącznik Nr 6 formularz przy ubieganiu się o pomoc.pdf 24-04-2019 626,63 kB 113

®

Dla pracodawców
Kalendarium
Styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS