Informacje dla Instytucji Szkoleniowych


Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie lub powierzenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń jeśli posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 

Instytucja szkoleniowa, uzyskuje wpis do rejestru instytucji szkoleniowych na swój wniosek. Rejestr instytucji szkoleniowych prowadzony jest dla województwa łódzkiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Aktualny rejestr instytucji szkoleniowych dostępny jest tutaj.

Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowych

Zapraszamy do składania ofert według wzoru „Program szkolenia” stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres szkolenia@pupbelchatow.pl lub przesłać na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 3 albo złożyć w sekretariacie Urzędu Pracy. Oferty które nie będą złożone zgodnie ze wzorem „Program szkolenia”, stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia, nie będą podlegały ocenie.

Prawidłowo złożone "Programy szkolenia" zostaną ocenione zgodnie z "Zasadami oraz kryteriami wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub powierzone przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie", dostępnymi na stronie internetowej /poniżej/ oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2014r.,w sprawie szczegółowych warunków realizacji trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 667 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r . poz. 1100 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 667 z późn. zm.). 

Dla pracodawców
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS