Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2022


W ramach limitu środków Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, którymi w 2022 roku dysponował będzie Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie finansowane będą:

1)        roboty publiczne,

2)        prace interwencyjne,

3)        prace społecznie użyteczne,

4)        staże,

5)        koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanego bezrobotnego,

6)        jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

7)        szkolenia,

8)        pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,

9)        koszty egzaminów i licencji,

10)      koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów,

11)   bony na zasiedlenie,

12)    dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,

13)    refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,

14)    koszty badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych,

15)    przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych umożliwiającej przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego,

16)    stypendia dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie 12 miesięcy od rejestracji podejmą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w formie studiów niestacjonarnych,

17)    koszty zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, o których mowa w art.  41 ust. 4a  Ustawy, o ile dotyczą szkolenia, które nie może być realizowane na terenie powiatu bełchatowskiego lub szkolenia realizowanego przez instytucję szkoleniową, do której łączny czas dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania osoby bezrobotnej środkami transportu zbiorowego przekracza 3 godziny, jeżeli wynika to z umowy zawartej z tą instytucją.


Więcej informacji znajduje się w pliku: 
Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2022

Dla bezrobotnych
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS