Rejestracja rolnika


Osoby posiadające nieruchomość rolną również mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy i korzystać z określonych form wsparcia.
Rodzaj uzyskanego statusu zależy od wielkości nieruchomości.

Jeżeli jesteś właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 hektarów przeliczeniowych lub współmałżonkiem, domownikiem, który nie podlega ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 hektary przeliczeniowe, możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna.  
 

 Status osoby bezrobotnej daje Ci możliwość korzystania z dostępnych w urzędzie usług i form wsparcia. Jeżeli spełniasz warunki do nabycia prawa do zasiłku - również zostanie Ci on przyznany.
W przypadku, gdy Twoje gospodartwo rolne przekracza 1 hektar przeliczeniowy, podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i figurując w rejestrze osób bezrobotnych, będziesz zobowiązany odprowadzać  składki KRUS. W czasie pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych jesteś z tego obowiązku zwolniony.

Jeżeli jesteś właścicielem  lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej  2  hektary przeliczeniowe lub  podlegasz  ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczających 2 ha przeliczeniowe, nie możesz zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny, ale jako osoba poszukująca pracy.

Status osoby poszukującej pracy nie daje Ci możliwowści korzystania z różnych form wsparcia, ale przysługują Ci z tego tytułu inne świadczenia.
Jeżeli podlegasz ubezpieczeniu społecznemu rolników, a stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i nie nabędziesz prawa do zasiłku, przysługuje Ci:
 •  pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 • stypendium w okresie odbywania szkolenia,
 • odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadkow powstałych w związku z odbywaniem szkolenia, na zasadach przewidzianych dla bezrobotnych.
Starosta może również:
 • sfinansować koszty szkolenia w celu podjęcia zatrudnienia lub pozarolniczej działalności gospodarczej poza gospodartwem rolnym,
 • przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności pozarolniczej lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

Świadczenia będą Ci przysługiwać, jeżeli w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pozostawałeś w stosunku pracy lub stosunku służbowym i osiągałeś z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przez okres 365 dni i stosunek ten został rozwiązany z przyczyn zakładu pracy, a podatek od gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych, albo, w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemającego stałych pozarolniczych źródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.

Rejestracja w urzędzie uprawnia Cię do korzystania z usług centrum aktywizacji zawodowej. Do zakresu działania centrum należy świadczenie usług, którymi są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń.


Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS