Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej


Osoba poszukująca pracy może się zarejestować w więcej niż jednym urzędzie pracy . 

Rejestracja następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karty rejestracyjnej.

Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi powiatowego urzędu pracy dokonującemu rejestracji:

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia,
 • świadectwo pracy i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień przysługujących na podstawie przepisów ustawy,
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada.
 • Osoba niepełnosprawna, oprócz dokumentów przedkłada orzeczenie uprawnionego organu, potwierdzające rodzaj i stopień niepełnosprawności.
Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS