Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny


Dokumenty niezbędne do ponownej rejestracji:

 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w tym karta pobytu cudzoziemca wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania. W razie braku dowodu osobistego-dokument ze zdjęciem stweirdzający tożsamość, aktualne zaświadczenie potwierdzajece zameldowanie z podanym numerem PESEL/oryginał i ksero/, zaświadczenie o utracie, bądź zagubieniu dowodu /oryginał i ksero/ oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego /oryginał i ksero/ oraz podanie do Dyrektora Urzędu o wyrażenie zgody na rejestrację bez dowodu osobistego.
W przypadku osób rejestrujących się z prawem do zasiłku, posiadajacych nowy dowód osobisty lub adres zameldowania jest inny niż w dowodzie osobistym przedkładają zaświadczenie potwierdzające aktualny adres zameldowania.

Cudzoziemiec posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wraz z kartą pobytu powinien przedstawić decyzję Wojewody,

 • Osoby  posiadające zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) na terenie gminy dostarczają zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie z KRUS w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, bądź podlegania ubezpieczeniu społecznemu jako współmałzonek albo domownik. Osoby zameldowane na terenie miasta (na pobyt stały lub czasowy), które posiadają gospodarstwo rolne dostarczają z urzędu gminy/miasta zaświadczenie o gospodartwie rolnym z podaniem powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie z KRUS w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, bądź podlegania ubezpieczeniu społecznemu jako współmałżonek albo domownik,
 • Dokumenty dotyczące zmian zaistniałych pomiędzy rejestracjami:
  • świadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło (oryginały i kserokopie). W przypadku osób, które rejestrowały się przed majem 2005r. wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień.
  • dokument potwierdzajacy zawieszenie lub zlikwidowanie działalności gospodarczej, jeżeli ktoś takową prowadził (wydruk z CEIDG)
  • zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli była prowadzona działalność,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania świadczenia chorobowego, rehabilitacyjnego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim,
  • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z wykazaną podstawą wymiaru tego świadczenia, jeżeli po zakończeniu pracy osoba przebywała na urlopie macierzyńskim,
  • dodatkowe kursy, szkolenia, uprawnienia oraz świadectwa ukończenia szkół, które nie zostały wykazane podczas poprzednich rejestracji,

Osoba, która była zarejestrowana i utraciła status osoby bezrobotnej z powodu odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż urząd pracy, przedstawia zaświadczenieo okresie trwania szkolenia lub stażu.


Ponownej rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub nie spełnienia warunków wynikających z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub odmowy złożenia podpisu w karcie rejestracyjnej. 

Dla bezrobotnych
Kalendarium
Grudzień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS