Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny


Dokumenty potrzebne do rejestracji osoby bezrobotnej:

Osoba rejestrująca się jest zobowiązana przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości w tym karta pobytu cudzoziemca wraz z aktualnym potwierdzeniem zameldowania. W razie braku dowodu osobistego-dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość, aktualne zaświadczenie potwierdzające zameldowanie z podanym numerem PESEL/oryginał i ksero/, zaświadczenie o utracie, bądź zagubieniu dowodu /oryginał i ksero/ oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego /oryginał i ksero/ oraz podanie do Dyrektora Urzędu o wyrażenie zgody na rejestrację bez dowodu osobistego.
W przypadku osób rejestrujących się z prawem do zasiłku, posiadajacych nowy dowód osobisty lub adres zameldowania jest inny niż w dowodzie osobistym wymagane jest zaświadczenie potwierdzajace aktualny adres zameldowania.

 

 •  aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt stały  lub czasowy (dotyczy osób mających inne zameldowanie niż w dowodzie osobistym, oraz osób majacych nowy dowód osobisty bez adresu, którym będzie przysługiwał zasiłek),
 •  oryginał świadectwa ukończenia szkoły i dyplomu zawodowego, w przypadku szkół wyższych oryginał dyplomu lub zaświadczenie o ukończeniu studiów. W przypadku, gdy osoba uzyskała absolutorium, lecz nie obroniła pracy dyplomowej oraz nie ma wyznaczonego terminu ewentualnej obrony, powinna do rejestracji dostarczyć zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu absolutorium z informacją o niewyznaczonym terminie obrony  pracy dyplomowej, 
 • w przypadku osoby rezygnujacej ze studiów stacjonarnych-decyzję z uczelni o skreśleniu z list studentów,
 • świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia - kursy, szkolenia, uprawnienia zawodowe, prawo jazdy,
 • osoby posiadające zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) na terenie gminy dostarczają zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego z podaniem powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie z KRUS w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, bądź podlegania ubezpieczeniu społecznemu jako współmałżonek albo domownik.
  Osoby zameldowane na terenie miasta (na pobyt stały lub czasowy), które posiadają gospodarstwo rolne lub działkę rolna dostarczają  z urzędu gminy/miasta zaświadczenie o gospodarstwie rolnym z podaniem powierzchni nieruchomości rolnej wyrażonej w ha przeliczeniowych oraz zaświadczenie z KRUS w przypadku podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników lub podlegania ubepieczeniu społecznemu jako współmałżonek albo domownik,
 • wszystkie oryginały świadectw pracy, umów zlecenie, umów o dzieło  i ich kserokopie,  oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień, w tym w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy - zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia brutto w rozbiciu na poszczególne miesiące. Ostatnie świadectwo pracy powinno zawierać REGON oraz PKD. Wszystkie świadectwa pracy powinny być wypełnione zgodnie z Kodeksem Pracy i posiadać pieczęć zakładu pracy oraz podpis i pieczęć imienną osoby wystawiającej świadectwo pracy,
 • dokument świadczący o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeżeli taki dokument posiada (w tym decyzja o orzeczonym stopniu niepełnosprawności). Osoba posiadajaca umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosparwności przedkłada zaświadczenie z Pomocy Społecznej, czy w zwiazku z niepełnosprawnoscią pobiera świadczenie,
 • cudzoziemiec posiadajacy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wraz z karta pobytu powinien przedstawić decyzję Wojewdy.

Dodatkowo, w poszczególnych przypadkach należy przedłożyć również inne dokumenty:

Osoby, które zlikwidowały działalność gospodarczą przedkładają:

 • wszystkie decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej z Urzędu Miasta lub Gminy, w przypadku braku informacji w CEIDG
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Osoby, które złożyły wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jej nie rozpoczęły przedkładają:

 • decyzję z Urzędu Miasta lub Gminy informującą o tym fakcie.

Osoby, które zgłosiły do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przedkładają:

 • wniosek o zawieszeniu działalności gospodarczej, w przypadku braku informacji w CEIDG, 
 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie podlegania i opłacania składek na ubepieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gopsodarczej oraz wysokość podstawy wymiaru składek  na ubepieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Osoby, które wykonywały pracę w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub spółdzielniach kółek rolniczych lub spółdzielniach usług rolniczych będąc członkami tych spółdzielni przedkładają:

 • zaświadczenie o okresie trwania umowy członkowskiej,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące, dni obrachunkowe (roczne lub miesięczne).

Osoby, które pracowały na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenie, umowy agencyjnej lub współpracowały przy wykonywaniu tych umów przedkładają:

 • zaświadczenie o okresie wykonywania pracy,
 • zaświadczenie określające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.        

Stosowne druki są do pobrania na  stanowiskach rejestracji oraz w informacji Urzędu Pracy. Ww. druki wypełnia zakład pracy.

Osoby, które świadczyły usługi na podstawie umowy uaktywniającej lub sprawowały osobistą opiekę nad dzieckiem (art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych) przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS potwierdzajace ten fakt

Osoby, które pobierały świadczenia na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zaiłek dla opiekuna przedkładają:

 • zaświadczenie potwierdzające nieprzerwane pobieranie przez okres co najmniej 365 dni świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna oraz utratę  prawa do nich z powodu śmierci osoby, nad którą była sprawowana opieka, a także datę ustania tego prawa,

Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedkładają:

 • świadectwo zwolnienia (oryginał i kserokopia)
 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy w zakładzie karnym lub areszcie śledczym z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc wraz z informacją, jaka kwota stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (oryginał i kserokopia),
 • świadectwa potwierdzające okresy zatrudnienia przed aresztowaniem.

Osoby, u których ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej, renty rodzinnej przedkładają:

 • decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej
 • w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej  zaświadczenie z ZUS-u dotyczące okresu pobierania renty,
 • w przypadku renty rodzinnej decyzja lub zaświadczenie z ZUS z wyszczegółnieniem na kogo była przyznana renta rodzinna i w jakiej wysokości (oryginał i kserokipie)

W przypadku zbiegu prawa do renty chorobej i renty rodzinnej, osoby rejestrujace się, które wybrały pobieranie renty rodzinnej dostarczają zaświadczenie z ZUS infomujące od kiedy do kiedy została przynana renta z tytułu niezdolności do pracy zgodnie z orzeczeniem lekarza Orzecznika ZUS oraz datę podjęcia wypłaty renty rodzinnej.

Osoby, które po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia działalności pobierały świadczenie z ZUS (zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u o okresie pobierania zasiłku z podaniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Osoby zwolnione z zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby  przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej przedkładają:

 • książeczkę wojskową (oryginał i kserokopie ze stron 1-2  oraz okresów w jakich była odbywana służba wojskowa)
 • zaświadczenie o odbyciu służby przygotowawczej

Osoby, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego przedkładają:

 • dokument U1(dawniej formularz E3 tj. dokument potwierdzajacy okres ubezpieczenia i zatrudnienia w państwie UE). W przypadku zatrudnienia w krajach EWG nadal obowiązuje formularz E301,
 • zaświadczenie dotyczące okresów zaliczanych przy przyznaniu świadczenia (dokument U1/formularz E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa).

Osoby poprzednio nie wymienione, które podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu przedkładają:

 • zaświadczenie z ZUS-u dotyczące opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów, lub nie spełnienia warunków wynikających z art. 2 ust. 2 ustawy lub odmowy złożenia podpisu w karcie rejestracyjnej.

 

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS