Rejestracja przez Internet


Rejestracja elektroniczna może przebiegać na dwa sposoby:

 1. Dla osób posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.
  Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy wprowadza wszystkie swoje dane poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej urzędu. Do formularza rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji. Formularz należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie. Korespondencja z urzędem prowadzona jest drogą elektroniczną. Pierwsza wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy  wyznaczana jest w ciągu 14 dni od dnia zarejestrowania.
 2. Dla osób które nie posiadają podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP.
  Osoba bezrobotna lub poszukująca pracy wprowadza swoje dane do formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu. W tym przypadku nie dochodzi do potwierdzenia formularza podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP a osobie zostaje wyznaczony dogodny termin stawiennictwa w urzędzie, nie dłuższy niż 7 dni roboczych, w celu dostarczenia wymaganych dokumentów i dokonania rejestracji. Dniem rejestracji będzie w przypadku tej rejestracji data wizyty w urzędzie i złożenia wymaganych oświadczeń.

Rejestracja przy korzystaniu z usługi internetowej dla osób posiadających podpis kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.

KROK 1. Wypełnienie formularza elektronicznego, który znajduje się na stronie www.praca.gov.pl

Dane potrzebne do wypełnienia formularza:

 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku-rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w  rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • liczbę dzieci na utrzymaniu, daty ich urodzenia oraz infomację o samotnym wychowywaniu dzieci;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji, a także adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub inne dane kontaktowe, jeżeli posiada;
 • zaświadczenie o posiadaniu bądż nie posiadaniu gospodarstwa rolnego ( dotyczą osób zameldowanych na terenie gminy bądź osób, ktore są zameldowane na terenie miasta a posiadają gospodarstwo rolne).
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacjecząstkowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikiacji oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie (np. okresy pobierania renty z tytułu niepełnosprawności, okres służby wojskowej, okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, inne);
 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w państwach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy;
 • w przypadku prowadzenie działalności gospodarczej decyzja o likwidacji działalności gospodarczej bądź wydruk z CEIDG.
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 • numer rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,jeżeli posiada, w celu przekazania przyznanych świadczeń.

WAŻNE: W przypadku stwierdzenia pomyłki w wypełnionym i przesłanym już do urzędu formularzu nie należy wysyłać kolejnego formularza – korekta dokonana zostanie w trakcie wizyty w urzędzie. Rejestracji dokonujemy od poniedziałku do piątku.  Rejestracje dokonane w sobotę, niedzielę i święta będą wczytane do systemu z pierwszym dniem roboczym pracy urzędu ( powodem są przyczyny techniczne systemu).

Do formularza dołączyć należy zeskanowane wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji tj.:

 • dowód osobisty,a w przypadku jego braku- inny dokument potwierdzający toższamość,
 • świadectwa/dyplom ukończenia szkoły,
 • zaświadczenia o ukończonych kursach,
 • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie niezbędne do ustalenia uprawnień (w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło - zaświadczenie pracodawcy od kiedy podjęto zatrudnienie wraz ze wskazaniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc z określeniem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
 • zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z podstawą od której opłacano składki za każdy miesiąc w przypadku rejestracji osób po działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy (renta rodzinna, renta szkoleniowa) w przypadku osób, które pobierały w/w świadczenia,
 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego wraz z podaniem podstawy wynagrodzenia od którego naliczony był zasiłek chorobowy w przypadku osób, które przebywały na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia,
 • książeczkę wojskową,
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac w przypadku posiadania takiego dokumentu lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

KROK 2. Otrzymanie e-maila potwierdzającego.

Na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wysłany zostanie automatycznie e-mail potwierdzający wypełnienie formularza.

Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie internetowej.

Obsługa osób dokonujących rejestracji przez Internet odbywać się będzie:

 w siedzibie Urzędu w Bełchatowie na parterze sala nr 16.

Rejestracja przy korzystaniu z usługi internetowej dla osób nie posiadających podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

KROK 1. Wypełnienie formularza elektronicznego, który znajduje się na stronie www.praca.gov.pl

Dane potrzebne do wypełnienia formularza:

 • imię albo imiona i nazwisko oraz płeć;
 • obywatelstwo albo obywatelstwa;
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku-rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzajacego toższamość;
 • imiona rodziców;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • nazwisko rodowe;
 • stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w  rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • liczbę dzieci na utrzymaniu, daty ich urodzenia oraz informację o samotnym wychowywaniu dzieci;
 • adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji, a także adres poczty elektronicznej lub numer telefonu lub inne dane kontaktowe, jeżeli posiada;
 • wykształcenie;
 • ukończone szkoły;
 • zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje cząstkowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy;
 • poziom znajomości języków obcych;
 • posiadane uprawnienia zawodowe;
 • rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy;
 • okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy;
 • okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności;
 • inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie /np. okresy pobierania renty z tytułu niepełnosprawności, okres służby wojskowej, okres pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, inne/;
 • sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych;
 • kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w państwach, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy;
 • fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 • numer rachunku bankoweg lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczdnościowo-kradytowej,jeżeli posiada w celu przekazania przyznanych świadczeń.

WAŻNE: W przypadku stwierdzenia pomyłki w wypełnionym i przesłanym już do urzędu formularzu nie należy wysyłać kolejnego formularza – korekta dokonana zostanie w trakcie wizyty w urzędzie. 

Po wypełnieniu formularza system wyznaczy najbliższy wolny termin i godzinę wizyty w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów i dokonania rejestracji.

Do rejestracji należy zgłosić się punktualnie na wyznaczoną godzinę w zarezerwowanym terminie spotkania. Osoba, która nie zgłosi się we wskazanym terminie lub zgłosi się bez kompletu dokumentów nie zostanie zarejestrowana. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym terminie zgłoszenie do rejestracji przez Internet zostaje anulowane.

KROK 2. Dokumenty wymagane do rejestracji.

Lista dokumentów które koniecznie należy przedstawić w urzędzie w dniu rejestracji:

 • dowód osobisty a w przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający toższamość,
 • świadectwa/dyplom ukończenia szkoły,
 • zaświadczenia o ukończonych kursach,
 • wszystkie świadectwa pracy oraz inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie  niezbędne do ustalenia uprawnień (w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło - zaświadczenie pracodawcy od kiedy podjęto zatrudnienie wraz ze wskazaniem wynagrodzenia brutto za każdy miesiąc z określeniem wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy),
 • zaświadczenie z ZUS o okresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wraz z podstawą od której opłacano składki za każdy miesiąc w przypadku rejestracji osób po działalności gospodarczej,
 • zaświadczenia z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy (renta rodzinna, renta szkoleniowa) w przypadku osób które pobierały w/w świadczenia,
 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego wraz z podaniem podstawy wynagrodzenia od którego naliczony był zasiłek chorobowy w przypadku osób, które przebywały na zasiłku chorobowym po ustaniu zatrudnienia,
 • książeczka wojskowa,
 • dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac w przypadku posiadania takiego dokumentu lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Obsługa osób dokonujących rejestracji przez Internet odbywa się
w siedzibie Urzędu w Bełchatowie 

Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów oraz po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie.

KROK 3. Otrzymanie e-maila potwierdzającego.

Na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej wysłany zostanie automatycznie e-mail potwierdzający wypełnienie formularza i informujący o wyznaczonym terminie, godzinie i miejscu stawienia się w urzędzie w celu dokonania rejestracji. 

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS