Profilowanie pomocy


Powiatowy urząd pracy zgodnie z art. 33 ust 2b ustawy z dnia 20.04.2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.), udzielając bezrobotnemu pomocy, niezwłocznie po rejestracji, ustala dla bezrobotnego profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie.

Przy ustalaniu profilu pomocy powiatowy urząd pracy dokonuje analizy sytuacji bezrobotnego i jego szans na rynku pracy biorąc pod uwagę oddalenie bezrobotnego od rynku pracy i jego gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Określając oddalenie bezrobotnego od rynku pracy,  powiatowy urząd pracy  bierze pod uwagę czynniki utrudniające bezrobotnemu wejście lub powrót na rynek pracy: 

 • wiek,
 • płeć,
 • poziom wykształcenia,
 • umiejętności, uprawnienia i doświadczenie zawodowe,
 • stopień niepełnosprawności określony posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • czas pozostawania bez pracy,
 • miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych  miejsc pracy,
 • dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami.

Określając gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, powiatowy urząd pracy bierze pod uwagę czynniki wskazujące na potrzebę i chęć bezrobotnego do podjęcia pracy:

 • zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy,
 • gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy,
 • dyspozycyjność,
 • powody skłaniające do podjęcia pracy,
 • powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy,
 • dotychczasową oraz aktualną gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy,  innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami.

Powiatowy  urząd  pracy  uzyskuje  informacje  niezbędne  do  określenia oddalenia  bezrobotnego od  rynku pracy i jego gotowości do wejścia lub powrotu na rynek pracy z danych dostępnych w karcie rejestracyjnej bezrobotnego, oraz w trakcie wywiadu prowadzonego z bezrobotnym przez pracownika powiatowego urzędu pracy.

Ustanawia się trzy profile pomocy i formy pomocy stosowane w ramach tych profili.

PROFIL POMOCY I - osoby bezrobotne zakwalifikowane do tego profilu mogą korzystać z pośrednictwa pracy, a także w uzasadnionych przypadkach z poradnictwa zawodowe lub wymienionych poniżej form pomocy, o których mowa w ustawie i realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie:

 • szkolenia, o których mowa w art. w art. 40 ust. 1 ustawy;
 • sfinansowanie kosztów egzaminów o których mowa w art. 40 ust. 3a ustawy;
 • zwrot kosztów przejazdu o których mowa w art. 45 ustawy
 • środki na podjęcie działalności gospodarczej o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy;
 • świadczenie aktywizacyjne o których mowa w art. 60b ustawy;
 • pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej o których mowa w art. 61e pkt 2 ustawy;
 • bon szkoleniowy o których mowa w art. 66k ustawy;
 • bon stażowy o których mowa w art. 66l ustawy;
 • bon zatrudnieniowy o których mowa w art. 66m ustawy;
 • bon na zasiedlenie o których mowa w art. 66n ustawy.

PROFIL POMOCY II - osoby bezrobotne zakwalifikowane do tego profilu mogą korzystać z wszystkich realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie usług i instrumentów rynku pracy, działań aktywizacyjnych zleconych przez urząd pracy oraz innych form pomocy z wyłączeniem Programu Aktywizacja i Integracja. 

PROFIL POMOCY III - osoby bezrobotne zakwalifikowane do tego profilu mogą korzystać z Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, działań aktywizacyjnych zleconych przez urząd pracy, programów specjalnych, skierowania do zatrudnienia wspieranego u pracodawcy lub podjęcia pracy w spółdzielni socjalnej zakładanej przez osoby prawne oraz w uzasadnionych przypadkach z poradnictwa zawodowego.

Powiatowy  urząd  pracy,  po  ustaleniu  profilu  pomocy,  informuje  bezrobotnego,  jakimi  formami  pomocy może zostać objęty w ramach ustalonego profilu pomocy.

Osoba, która nie wyraziła zgody na ustalenie profilu pomocy zostaje pozbawiona statusu osoby bezrobotnej.
Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS