Prawa poszukujących pracy


Osoba poszukująca pracy ma prawo do:

 • korzystanie z usług rynku pracy,
 • korzystanie z instrumentów rynku pracy.

Po spełnieniu określonych warunków osoby poszukujące pracy mają możliwość:

 • uzyskania zwrotu kosztów zakwaterowania, wyżywienia w przypadku skierowania poza miejscem zamieszkania,
 • uzyskania części lub całości zwrotu kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
 • uzyskania pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
 • uzyskania sfinansowania kosztów studiów podyplomowych,
 • uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i powrotu na badania lekarskie lub psychologiczne.
Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS