Działalność gospodarcza PFRON


JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ROLNICZEJ ALBO DZIAŁALNOŚCI W FORMIE SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ W RAMACH PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Jednorazowe środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej może ubiegać się osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bełchatowie jako bezrobotna, ta forma aktywizacji jest ustalona w przygotowanym wspólnie z doradcą klienta Indywidualnym Planie Działania albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna kwota środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Jednorazowe środki mogą być przyznane osobie niepełnosprawnej na:

1.  Podjęcie po raz pierwszy działalności:

a)  gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

b)  rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia.

2.  Wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,

3.  Ponowne podjęcie działalności lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli wnioskodawca nie otrzymał bezzwrotnych środków publicznych na ten cel i upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Aby otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

 Kryteria brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku:

a)  przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które maja być przeznaczone środki,

b)  popyt i podaż lokalnego rynku pracy na planowaną działalność,

c)  kalkulację wydatków na uruchomienie działalności,

d)  uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,

e)  wysokość środków własnych wnioskodawcy,

f)  wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

 W terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, Urząd informuje pisemnie wnioskodawcę 

o sposobie jego rozpatrzenia:

•  w przypadku negatywnego rozpatrzenia sporządzane jest uzasadnienie,

•  w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Urząd wzywa go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji zawierana jest umowa.

Formami zabezpieczenia zwrotu środków mogą być:

a)  poręczenie, w tym poręczenie spółdzielni socjalnej,

b)  weksel z poręczeniem wekslowym (awal),

c)  gwarancja bankowa,

d)  zastaw na prawach lub rzeczach,

e)  blokada rachunku bankowego,

f)  akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

 Poręczycielem w przypadkach, o których mowa w pkt 1, 2 może być:

1.  Osoba fizyczna, która:

a)  nie ukończyła 70 lat,

b)  jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub na czas określony nie krótszy niż 3 lata (od daty zawarcia umowy o dofinansowanie), u pracodawcy nie będącego w stanie likwidacji lub upadłości, nie będąca w okresie wypowiedzenia lub posiadająca prawo do emerytury lub renty stałej.

2.  Osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a posiadający zdolność do czynności prawnej.

3.  Spółdzielnia socjalna.

Umowa o przyznanie jednorazowych środków zawiera zobowiązanie wnioskodawcy do:

a)  przeznaczenia środków na cel określony w umowie,

b)  prowadzenia działalności, lub członkowstwa w spółdzielni socjalnej przez okres co najmniej 24 miesięcy, z uwzględnieniem okresów choroby, powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,

c)  udokumentowania realizacji umowy na wezwanie Urzędu,

d)  umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu przeprowadzenia czynności sprawdzających należyte wykonywanie warunków umowy,

e)  informowania Urzędu o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

f)  rozliczenia otrzymanych środków w terminie określonym w umowie,

g)  zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy naruszone zostaną warunki zawartej umowy. Zwrot następuje w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

h)  przechowywania przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia.

Urząd przekazuje środki na wskazany we wniosku rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, po uprzednim przedstawieniu odpowiednio:

a)  przez osoby niepełnosprawne podejmujące działalność gospodarczą:

•   zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

•  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,

•  kopii koncesji, zezwolenia lub zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej,

b)  przez osoby niepełnosprawne podejmujące działalność rolniczą:

•  kopię decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników,

c)  przez osoby niepełnosprawne wnoszące wkład do spółdzielni socjalnej:

•  zobowiązanie spółdzielni do przyjęcia wkładu w formie i wysokości planowanej do wniesienia przez wnioskodawcę.

 Przekazanie środków może nastąpić przed dniem przedstawienia przez wnioskodawcę kopii koncesji lub zezwolenia, jeżeli wydanie koncesji lub zezwolenia jest uzależnione od posiadania przedmiotów lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia danego rodzaju działalności, a wnioskodawca zamierza dokonać zakupu tych przedmiotów i urządzeń w ramach przyznanych środków. W tym przypadku wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia kopii koncesji albo zezwolenia w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wypłacenia środków pod rygorem zwrotu otrzymanych środków.

Umowa wygasa w przypadku nieprzedstawienia ww. dokumentów, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Jeżeli środki zostały wypłacone, wnioskodawca jest zobowiązany do zwrotu:

a)  przyznanych środków

b)  odsetek od tych środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania Urzędu do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy.

Rozliczenie środków

1. Osoba niepełnosprawna przedkłada rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie w terminie do 2 miesięcy po podjęciu działalności gospodarczej.

2.Do rozliczenia środków wnioskodawca załącza kopię faktur VAT, rachunków z udokumentowanym sposobem płatności, wystawione po dniu podpisania umowy. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 93.).

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (tekst jednolity, Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.).

• Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 1).

• Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

• Rozporządzenia Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45). 


 Szczegółowe informacje udzielane są w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój nr 21

Osoba odpowiedzialna: Gabriela Stępień, tel. 44 631-40-47, e-mail: g.stepien@pupbelchatow.pl

LINK odsyłający do strony PFRON


Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia 2022 - środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.pdf 03-01-2022 7,64 MB 20
Dla bezrobotnych
Kalendarium
Czerwiec 2022
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS