Odwołanie od decyzji administracyjnej


Odwołanie od decyzji administracyjnej 


Od decyzji administracyjnej wydanej przez organ I instancji przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia prawo do wniesienia odwołania,  o czym organ I instancji informuje stronę w stosownym pouczeniu zawartym w treści tej decyzji.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Jeżeli organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję - w terminie 7 dni od daty doręczenia do siedziby urzędu ww. odwołania.

Jeżeli natomiast organ I instancji stoi na stanowisku, iż brak jest przesłanek uzasadniających uwzględnienie w całości odwołania, przekazuje to odwołanie wraz z aktami sprawy do organu II instancji w celu wydania stosownego rozstrzygnięcia w sprawie - w terminie 7 dni od daty doręczenia odwołania, jeżeli w terminie tym nie została wydana nowa decyzja.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od strony postępowania nastąpiło uchybienie ustawowego terminu do wniesienia odwołania, strona wnosi obok odwołania również wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym należy uwiarygodnić przyczyny niewniesienia odwołania w terminie.

Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.


Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 


Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej do Powiatowego Urzędu Pracy, który wydał zaskarżoną decyzję.

Wznowienie postępowania zakończonego decyzją ostateczną

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, określonych w art. 145, 145a oraz 145b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w sprawie zakończonej decyzją ostateczną, bezrobotny może wystąpić z podaniem o wznowienie postępowania i uchylenie bądź zmianę decyzji.

Podanie o wznowienie postępowania wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał w sprawie decyzję w I instancji, w terminie 1 miesiąca  od dnia, w którym strona dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do wznowienia postępowania. W przypadku jednak, gdy strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, termin do złożenia podania o wznowienie postępowania biegnie od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji.

Do podania, o którym mowa powyżej, należy załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności uzasadniających wydanie postanowienia w przedmiocie wznowienia postępowania.  Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie 1 miesiąca, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach –   nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.).

Dla bezrobotnych
Kalendarium
Styczeń 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS