Prace społecznie użyteczne


Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

Uprawnionymi do wykonywania prac społecznie użytecznych są osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2. ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Miejscem wykonywania prac jest teren gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.

Czas wykonywania prac nie może przekroczyć 10 godzin tygodniowo i 40 godzin miesięcznie.

Osobie uprawnionej do wykonywania prac przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 9,00 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy.
Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
Świadczenie to może być na podstawie zawartego porozumienia, refundowane gminie przez starostę ze środków Funduszu Pracyw wysokości do 60% minimialnej kwoty świadczenia bądź może być w całości finansowane z budżetu gminy.
Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 100% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu oraz osobie uczestniczącej w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, skierowanych do wykonania prac związanych z realizacją codziennych obowiązków domowych na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wykonywanie prac społecznie uzytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.

 

Podstawa prawna:
Art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2447).

 

Informacje:

w urzędzie pokój nr 22  pod nr telefonu  (44) 631-40-48

Dla bezrobotnych
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS