Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej


Na podstawie art. 61e ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) ze środków Funduszu Pracy udzielane są pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Pożyczki na podjęcie dzialalności gospodarczej przyznawane są:

 • osobom bezrobotnym;
 • poszukującym pracy absolwentom szkół i uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
 • studentom ostatniego roku studiów.

Wysokość pożyczki i zasady jej spłaty:

 • pożyczka udzielana jest po przedstawieniu opisu i kosztorysu zamierzonej działalności gospodarczej, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 20-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia;
 • oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,25 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP (aktualnie 0,56%);
 • okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy;
 • pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do karencji w spłacie pożyczki na podjęcie dzialalności gospodarczej;
 • środki finansowe wypłacane są przez pośrednika finansowego, na podstawie harmonogramu, po zarejestrowaniu przez pożyczkobiorcę działalności gospodarczej;
 • spłata pożyczki na podjęcie dzialalności gospodarczej jest dokonywana w równych ratach, płatnych na rachunek bankowy właściwego pośrednika finansowego.

Pożyczki na podjęcie dzialalności gospodarczej udzielają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu "Pierwszy biznes- Wsparcie w starcie"

Lista pośredników realizujących program na terenie województwa łódzkiego znajduje się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego - www.bgk.pl

 

I

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS