Projekt "Młodzi na start"


Projekt „MŁODZI NA START” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

CELEM PROJEKTU
jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób młodych poprzez zapewnienia wsparcia w zakresie samozatrudnienia 80 osobom bezrobotnym niezarejestrowanym lub biernym zawodowo (40 kobiet i 40 mężczyzn) w wieku 18-29 lat, w tym osobom, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) oraz z niepełnosprawnościami, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., zamieszkałym/uczącym się na obszarze województwa łódzkiego, w okresie 01.03.2021-30.06.2023.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne w tym osoby z niepełnosprawnościami, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które spełniają łącznie następujące kryteria:
 1. zamieszkują lub uczą się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa łódzkiego,
 2. są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy lub biernymi zawodowo,
 3. są w wieku 18-29 lat,
 4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. z powodu epidemii COVID-19.
WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH PROJEKTU:
 1. Wsparcie szkoleniowe realizowane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej: szkolenie pn. „ABC BIZNESU” dla 80 uczestników projektu (grupy 10-osobowe, 64 godz. dydaktyczne).
 2. Pomoc eksperta dotacyjnego dla 80 osób (7 godz./osobę): pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego.
 3. Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej: dla 80 uczestników projektuw wysokości 23050,00 zł/osobę.
 4. Fakultatywne finansowe wsparcie pomostowe: dla 80 uczestników projektu wypłacane w 6 transzach w wysokości 2800 zł/osobę/m-c w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
PLANOWANY TERMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU:
– II edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – wrzesień/październik 2021 r.
– III edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – listopad 2021 r.
– IV edycja (20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn) – styczeń 2022 r.
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie "Młodzi na start" oraz formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej www.mlodzinastart.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.
Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS