Poradnictwo zawodowe


Poradnictwo zawodowe polegają na udzielaniu:

bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w plnowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowniu do lepszego radzeni sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy,  możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu;
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia;
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

pracodawcom pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.

Poradnictwo zawodowe.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane w formie indywidualnej i grupowej.

 • PORADA INDYWIDUALNA polega na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego. Porada indywidualna jest prowadzona w formie rozmowy doradczej, w ramach, której pracownik urzędu określa wspólnie z osobą korzystającą z porady jej problem zawodowy i sposoby jego rozwiązania. W sytuacji gdy osoba po raz pierwszy korzysta w danym powiatowym urzędzie pracy z porady zawodowej, pierwsza rozmowa doradcza jest rozmową wstępną.
 • PORADA GRUPOWA polega na bezpośrednim kontakcie pracownik urzędu pracy z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy. Porada grupowa i szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzona w formie zajęć warsztatowych. Porada grupowa jest prowadzona dla grupy, która nie może liczyć więcej niż 16 osób. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest prowadzone dla grupy, która liczy nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 16 osób.

Problem zawodowy, o którym mowa zarówno w poradzie indywidualnej jak i grupowej, dotyczyć może wyboru lub zmiany zawodu, wyboru miejsca pracy, planowania rozwoju zawodowego, wyboru kierunku kształcenia lub szkolenia, a także braku umijętności poszukiwania pracy oraz obniżonej motywacji w zakresie aktywności zawodowej.

Potrzebę pomocy oferowanej w ramach poradnictwa zawodowego można zgłosić w formie ustnej lub przez złożenie wniosku. Wniosek dostępny jest w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej urzędu (www.pup.oswiecim.pl; zakładka: Pliki do pobrania). 

W czym może pomóc doradca zawodowy?

 • w określeniu potencjału zawodowego, zainteresowań, osobistych preferencji i predyspozycji za pomocą testów i kwestionariuszy;
 • w zaplanowaniu kariery, ustaleniu planu rozwoju zawodowego, sporządzeniu indywidualnego planu działania;
 • w wyborze właściwej szkoły, zawodu, szkolenia;
 • w podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
 • w złagodzeniu skutków utraty pracy;
 • w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych;
 • w przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

Skontaktuj sie z doradcą gdy poszukujesz informacji na temat:

 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
 • instytucji kształcących w danym zawodzie;
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

U doradcy zawodowego dostępne są następujące zasoby informacji zawodowych obejmujące w szczególności informacje o:

 1. zawodach i specjalnościach;
 2. rynku pracy, w tym o pracodawcachi profilach prowadzonej przez nich działalności;
 3. zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
 4. szkołach i instytucjach szkoleniowych;
 5. stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
 6. metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 7. sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 8. zasadach przygotowania, rodzajach i wzorach dokumentłów aplikacyjnych
 9. stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 10. warunkach świadczenia pracy;
 11. warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 12. projektach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 26a  ustawy, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

Więcej informacji znajdą Państwo na:

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS