Roboty publiczne


Celem organizowania robót publicznych jest wsparcie osób bezrobotnych w powrocie lub wejściu na rynek pracy.
Roboty publiczne organizowane są w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty -
z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków -
zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.).

Do pracy w ramach zawartej umowy o organizowanie robót publicznych może być skierowana każda osoba bezrobotna zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, ale w pierwszej kolejności kierowani są bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi.
Wniosek o organizowanie robót publicznych składa organizator lub wskazany przez niego pracodawca.
W ramach robót publicznych organizator lub pracodawca otrzymuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
Planowane jest organizowanie robót publicznych trwających do 6 miesięcy.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dn. 26.06.1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w okresie refundacji lub przed upływem okresu, wskazanego w umowie o organizowanie robót publicznych po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1100 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 708 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U z 2014 r. poz. 864).
rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U.UE.L.2013.352.1).

 

Informacje:

w urzędzie, w pokoju nr 21 lub pod nr telefonu:  (44) 631-40-47/
(44) 631-40-48

Dla bezrobotnych
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS