Prace interwencyjne


Jest to pomoc dla pracodawcy, który zatrudni, na podstawie umowy zawartej ze starostą, osobę bezrobotną skierowaną przez właściwy urząd pracy zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1100).

Do pracy w ramach zawartej umowy o organizowanie prac interwencyjnych może być skierowana każda osoba bezrobotna.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych składa pracodawca do właściwego urzędu pracy. 

Okres, za który przysługuje pracodawcy prawo do refundacji wynosi do 6 miesięcy.

Obowiązek pracodawcy po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne do utrzymania
w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy.

Pomoc w ramach prac interwencyjnych to refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych. Jest ona udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1100).

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U z 2014 r. poz. 864).

rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,
str. 1).

rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 24.12.2013 r., str 9)
.

rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014 r., str. 45) .

Informacje:
w urzędzie pokój nr 21 lub pod nr telefonu (44) 631-40-47

Dla bezrobotnych
Kalendarium
Wrzesień 2021
PnWtŚrCzPtSoNd
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS