Studia podyplomowe


Na wniosek bezrobotnego, Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie może sfinansować, ze środków Funduszu Pracy, koszty studiów podyplomowych do 100%, jednak nie więcej niż 300% przecietnego wynagrodzenia. Prawa i obowiązki stron określa umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych.

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie, ze środków Funduszu Pracy, koszty studiów podyplomowych są:

  • osoby bezrobotne,

  • opiekunowie osoby niepełnosprawnej1poszukujący pracy, o którym mowa w art. 49 pkt. 7 ustawy , t.j. poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

  • osoby poszukujące pracy, które:
   - są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakłądu pracy,
   - są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji
   z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
   - otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
   - uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji,
   o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
   - są żołnierzami rezerwy,
   - pobierają rentę szkoleniową,
   - pobierają świadczenie szkoleniowe, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału w szkoleniach lecz nie dłużej niż 6 miesięcy,
   - podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
   - są cudzoziemcami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt. 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6,
   - są pracownikami oraz osobami wykonującymi inna pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym.

1 opiekun osoby niepełnosprawnej, tj. osoba będąca członkiem rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), opiekująca się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Osobie uprawnionej, która uzyskała dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się finansownia tych studiów oraz wypłaty stypendium do planowanego terminu ich ukończenia.

Urząd nie finansuje kosztów studiów podyplomowych, które osoba bezrobotna rozpoczęła bez wcześniejszego złożenia wniosku i podpisania umowy o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych.
Osoba, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów, jeśli nie ukończy lub przerwie studia podyplomowe z własnej winy. 

Podstawa prawna:
-  
art. 42a, art. 43 i art. 61aa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Tekst jednolity Dz. U. z 2021r . poz. 1100 z późn. zm );
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667 z późn. zm.).

 

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS