Pożyczka szkoleniowa


Pożyczka szkoleniowa

Czym jest pożyczka szkoleniowa i kto może się o nią ubiegać?

Pożyczka szkoleniowa jest to nieoprocentowana pożyczka udzielona osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przez powiatowy urząd pracy (starostę) z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia, zwiększającego szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Kwota udzielanej pożyczki nie może przekroczyć 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.

Z pożyczki szkoleniowej może skorzystać zarejestrowana w urzędzie pracy:

 • osoba bezrobotna,
 • osoba poszukująca pracy:
  • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,
  • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,
  • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,
  • będąca żołnierzem rezerwy,
  • pobierająca rentę szkoleniową,
  • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,
  • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,
  • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały,              osiedlenie się,
 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej.

Decyzję o udzieleniu pożyczki szkoleniowej podejmuje działający z upoważnienia starosty dyrektor (urzędu pracy)
w oparciu o ustalenia indywidualnego planu działania.

Jak długo można spłacać pożyczkę szkoleniową?

Okres spłaty pożyczki szkoleniowej nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Co należy zrobić, żeby otrzymać pożyczkę szkoleniową?

Bezrobotny/ poszukujący pracy, aby otrzymać pożyczkę szkoleniową powinien złożyć do powiatowego urzędu pracy, w którym jest zarejesrtowany:

 • wniosek o udzielenie pożyczki szkoleniowej wraz z uzasadnieniem,
 • inne wymagane przez urząd pracy dokumenty, w tym: oświadczenie, że szkolenie finansowane z pożyczki umożliwi podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie. 
Podtawa prawna:

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Ustalenia 2022 -usługi szkoleniowe.pdf 03-01-2022 3,67 MB 10
Wniosek o udzielenie z Funduszu Pracy pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia 2022.pdf 18-01-2022 174,92 kB 13
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 4

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS