Obowiązki poszukujących pracy


Osoba poszukująca pracy ma obowiązek:

 • utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie,
 • zgłaszać się w wyznaczonych i ustalonych z urzędem pracy terminach. W przypadku niestawiennictwa w wyznaczonym terminie należy w terminie 7 dni, powiadomić powiatowy urząd pracy o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa,
 • podjąć przygotowanie zawodowe dorosłych albo indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, albo uczestniczyć w programie specjalnym i przystąpić do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a ustawy.
Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS