Bon szkoleniowy


Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. 

O przyznawanie bonu szkoleniowego może wystąpić:

 • osoba bezrobotna do 30 roku życia ,

 • opiekun osoby niepełnosprawnej1 poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej , z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

1 opiekun osoby niepełnosprawnej, tj. osoba będąca członkiem rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860), opiekująca się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia koszty:

 1. jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
 2. niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
 3. przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu (podstawą ustalenia kwot ryczałtu są liczby godzin szkolenia) wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. W przypadku bezpłatnych przejazdów ryczałt nie przysługuje;
 4. ryczałtu dotyczącego kosztów zakwaterowania, jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania i nie ma możliwości dojazdu na szkolenie, w kwocie:

Liczba godzin szkolenia

Kwota całkowita ryczałtu*

poniżej 75 godz.

do 550,00 zł

od 75 godz. do150 godz.

Powyżej 550,00 zł do 1100zł

Ponad 150 godz.

Powyżej 1100,00 zł do 1500,00 zł


W ramach bonu szkoleniowego finansowane są koszty do wysokości w nim określonej, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit. 
Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

Podstawa prawna:
Art. 66k, art.61a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 690) 


Osoby zainteresowane otrzymaniem wniosku proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta. 

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS