Bon stażowy


Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia lub  niepełnosprawnego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy, który stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia po zakończonym stażu przez okres 6 miesięcy. 

Przyznanie bonu stażowego wynika z uwzględnienia wskazań ujętych w indywidualnym planie dzialania.

W ramach bonu stażowego finansowane są:

 • stypendium w wysokosci 120 %kwoty zasiłku,
 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu wypłacane w formie ryczałtu,
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Osobie bezrobotnej lub niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu w okresie odbywania stażu organizowanego w ramach bonu stażowego przysługuje:

 • stypendium w wysokości 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudniemnia i instytucjach rynku pracy,
 • 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu, które na ich wniosek imienny udziela pracodawca,
 • dla osób wychowujacych dziecko do lat 6 - refundacja udokumentowanych kosztów opieki nad dzieckiem w wysokości nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy. 

O organizację stażu w ramach bonu stażowego mogą ubiegać się:

 • pracodawcy,
 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub pełnoletnie osoby fizyczne, prowadzące działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub prowadzące dział specjalnej produkcji rolnej,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorcy nie zatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.
Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma premię w wysokości 1.568,50 zł.
Kwota premii oraz kwota ryczałtu za przejazdy podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.1100). 

 Podstawa prawna:

 1. Art. 66l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r., poz. 1160).
 3. Kodeks cywilny  i Kodeks Pracy .
 4.  Art. 11 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 426 z późn. zm.)

Szczegółowe informacje dotyczące staży realizowanych w ramach bonu stażowego dostępne są w siedzibie urzędu, pokój nr 25 lub pod numerem telefonu  631-40-57. 

Nazwa pliku Data dodania Rozmiar pliku Pobrań
Zasady gospodarowania środkami w roku 2022.pdf 03-01-2022 3,22 MB 1

Dla bezrobotnych
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS