Deklaracja Dostępności


Deklaracja Dostępności 

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie udostępnianej pod adresem pupbelchatow.pl.

Witryna Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak dostępności języka migowego,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

W witrynie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono: 2020-01-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny.

Data pierwszej publikacji witryny Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie to 2014-10-30. Ostatnia aktualizacja witryny Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie miała miejsce 2020-01-03.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Kucharczyk, email:dostepnosc@pupbelchatow.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 044 632 33 31.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możne także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej PUP Bełchatów i nie odnoszą się do niej wymagania dostępności architektonicznej.

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS