Uwaga! Pilny komunikat


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie wstrzymuje przyjmowanie, rozpatrywanie wniosków
i zawieranie umów w zakresie: 

- refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

 

Wstrzymanie realizacji powyższych instrumentów rynku pracy następuje w związku z uchyleniem z dniem 1 lipca 2017 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1041) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 639),w następstwie wejścia w życie z dniem 1 lipca 2017 roku ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z realizacją  programu „Za życiem" (Dz.U. poz. 1292).
Podstawą do przedmiotowego komunikatu jest pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2017 r.   

Informacja o wznowieniu naboru ww. wniosków zostanie niezwłocznie przekazana do publicznej wiadomości.

 

 

 

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS