Rekrutacja osób do projektu "Czas zmian!"
Informujemy o realizacji na terenie województwa łódzkiego projektu pn. "Czas zmian!", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, realizowanego przez firmę  O.K. Centrum Języków Obcych z siedzibą w Lublinie.

 

Projekt skierowany jest do 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, które wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w tym do osób:

 • bezrobotnych dla których został określony trzeci profil pomocy (zarejestrowanych w PUP),
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
 • osób samotnie wychowujących dzieci.    

Rekrutacja do projektu trwa do końca kwietnia 2016 r.

Formy wsparcia w ramach projektu:

· PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I SPECJALISTYCZNE (dla 60UP) (10 h/UP tj. 4 spotk. x 2,5h oraz konsultacje tematyczne ze specjalistami- 4h/UP w formie indywidualnej), w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP.

Zakres: konstruowanie ścieżki reintegracji dla UP- opracowanie Planu Aktywizacji Społecznej, nabycie umiejętności formułowania celów, radzenie sobie ze stresem, przełamywanie barier i oporów w procesie reintegracji, budowa wysokiej samooceny, trening motywacyjny.
Konsultacje tematyczne: indywidualne porady dostosowane do potrzeb UP, rozwiązywanie indywidualnych problemów- porady prawne, pedagogiczne, spotk. ze specjalistami ds. uzależnień.

·  WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH/ ŻYCIOWYCH (dla 60 UP) (36h/ grupę- 6 spotkań x 6h, średnio 3-4 razy w tygodniu, powstaną 4 gr. śr. 15 osobowe.

Zakres: zajęcia integracyjne- ,,Łamanie lodów’’; kontakt społeczny; radzenie sobie ze stresem; proces rekrutacyjny; zarządzanie czasem; trening motywacyjny; kontakty w rodzinie;

Dla części UP (39 UP) przewidziano zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem dla 48UP.

· COACHING WSPIERANIA RÓWNOWAGI PRACA- RODZINA (dla 60 UP) (14h/UP, w formie spotkań indywidualnych w terminach i godz. dostosowanych do możliwości UP)

Diagnoza przy pomocy Zeszytu Bilans-Balans; opracowanie i wdrażanie strategii pokonywania zidentyfikowanych ograniczeń; dla każdego UP opracowany zostanie Indywidualny Plan Godzenia życia zawodowego i rodzinnego; omówienie zasady równości szans K i M na rynku pracy iw życiu codziennym, w relacjach rodzinnych.

· PORADNICTWO ZAWODOWE (dla 60 UP) (6h/UP- 2 spotk. x 3h, w formie indywidualnych porad zawodowych, w terminach i godzinach dostosowanych do możliwości UP)

Zakres: ustalenie problemu zawodowego, analiza sytuacji (zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych); analiza możliwości i wybór sposobu rozwiązania problemu zawodowego; zalecenia dotyczące dalszego postępowania, wybór ścieżki pomocy w projekcie; opracowanie IPD;

· POŚREDNICTWO PRACY (dla 60 UP) (5h/UP- 1 spotk. x 3h (diagnoza) i 2 spotk. po 1h (indywidualne porady zawodowe) w terminach i godz. dostosowanych do możliwości UP

Zakres: I spotkanie: wywiad z UP, zebranie informacji w celu poszukiwania odpowiedniego zawodu zgodnie z kwalifikacjami; II i III spotkanie: weryfikacja kryteriów poszukiwanych ofert pracy, pozyskiwanie ofert pracy; inicjowanie spotkań UP z lokalnymi pracodawcami; monitorowanie aktywności w poszukiwaniu pracy;

· SZKOLENIA ZAWODOWE (dla 50 UP)- śr. 80h/grupę, w formie 10 spotkań x śr. 8h (4-5 razy w tyg.); szkolenia będą dostosowane do potrzeb regionalnego rynku pracy tj. będą prowadzone w zawodach deficytowych w woj. Łódzkim. Moduły szkoleń zostaną wybrane na etapie IPD. Szkolenia zostaną dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb UP oraz możliwości zatrudnienia w regionie. Po szkoleniu Uczestnicy podejdą do egzaminu zewnętrznego i certyfikacji VCC potwierdzającej nabycie kwalifikacji.

Za udział w szkoleniu zawodowym przysługuje stypendium szkoleniowe oraz dla części Uczestników ( dla 33 UP) przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (dla 40 UP).

· STAŻE ZAWODOWE- 3 miesiące (staż dla 35 osób, które będą uczestniczyły w szkoleniu) lub 6 miesięcy dla 10 osób, które nie wezmą udziału w szkoleniach zawodowych, max. 8h/dzień i 40 godz./tyg. (7h i 35min. ON).

Za staż zawodowy przysługuje stypendium stażowe.

 

Dane kontaktowe: tel. 519 304 870, www.okcentrum.com.pl (zakładka: Nowe projekty Europejskie), e-mail: czaszmian@okcjo.com.pl

 

 

Do pobrania:Urząd pracy
Kalendarium
Październik 2018
PnWtŚrCzPtSoNd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS