Projekt ,,Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”Projekt ,,Wsparcie na Nowy Start Zawodowy”  skierowany jest do osób fizycznych pracujących, uczących się i/lub zamieszkujących na terenie  1 z 6 powiatów. woj. łódzkiego, (bełchatowski, radomszczański, piotrkowski, pajęczański, łaski i pabianicki).

 Wsparciem w projekcie zostanie objętych 68 osób, które:

 a) utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu;

 b) osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Uczestnicy, którzy przystąpią do projektu zostaną objęci wsparciem:

 1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania ( 68 osób).
 2. Szkolenia i kursy zawodowe (20 osób).
 3. Staże zawodowe (20 osób).
 4. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie (28 osób):

 a) szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej;

 b) wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

c) wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS