Pożyczka 5 tys. zł bez konieczności składania wniosku o jej umorzenie - COVID-19!!!


POŻYCZKA NA POKRYCIE BIEŻĄCYCH KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNAWANA NA PODSTAWIE ART. 15zzd USTAWY COVID-19
BEZ KONIECZNOŚCI SKŁADANIA WNIOSKU O JEJ UMORZENIE


Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2020 r. zostały zmienione zasady dotyczące umarzania pożyczek do 5 tys. zł przyznawanych na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z nowymi przepisami pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki (dniem udzielenia pożyczki jest dzień wypłaty środków na konto wnioskodawcy). Umorzenie pożyczki nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku o umorzenie. Spełnienie warunku umorzenia sprawdzi urząd pracy.

Nowe zasady będą obowiązywały w stosunku do:

 • pożyczek do 5 tys. zł z PUP udzielonych po wejściu w życie nowelizacji;
 • pożyczek do 5 tys. zł z PUP udzielonych przed wejściem w życie nowelizacji (wymóg złożenia wniosku o umorzenie pożyczki zostanie usunięty z już zawartych umów z mocy prawa, bez dodatkowych aneksów);
 • pożyczek do 5 tys. zł z PUP, których wnioski zostały złożone przed nowelizacją i zostały rozpatrzone po wejściu w życie nowelizacji (bez konieczności modyfikowania wniosków).
Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS