Nabór wniosków z KFS


                                                         

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY
W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków pracodawców
o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego obejmujących:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2016 r. środki KFS mogą być przeznaczone wyłącznie, zgodnie z przyjętymi priorytetami przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na:

1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego , tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie pracy przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

3. Wsparcie młodych nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia).

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej
w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia

w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100% nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu bełchatowskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy może złożyć w terminie od 19.01.2016r. najpóźniej do 30.09.2016 r. wniosek
w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12.

Wnioski złożone po dniu 30.09.2016 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje, udzielane są przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego w pokoju 1.14 oraz telefonicznie pod numerami tel. (44) 631-40-60;
(44)   631-40-48

Ustalenia w sprawie przyznawania środków z KFS oraz Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu pokój 1.14 oraz na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS