Nabór wniosków w ramach RPO WŁPowiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków do projektu pn. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (I)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

Projekt zakłada:

 • realizację 6 miesięcznych staży dla 100 osób,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 21.000 zł dla 42 osób,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 25 skierowanych bezrobotnych.

TERMINY NABORÓW WNIOSKÓW:

 • Staże - od 03.08.2015 r. do wyczerpania limitu środków,
 • Dotacje - od 03.08.2015 r. do 15.08. 2015 r. i w kolejnych ogłaszanych naborach do wyczerpania limitu środków
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  - od 01.09.2015 r. do 15.09.2015 r. i w kolejnych ogłaszanych naborach do wyczerpania limitu środków.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotne,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PUP Bełchatów oraz:

 • staże, pokój nr 22, nr telefonu: 44 631-40-57,
 • dotacje i doposażenia, pokój nr 21, nr telefonu: 44 631-40-70

Wnioski należy składać w Sekretariacie urzędu, p. 1.12 (pierwsze piętro). 

Do pobrania:

 


 Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS