Nabór wniosków w ramach PO WER i RPO WŁ w 2016 roku


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2016 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (II)" realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przyjmowane będą wnioski o:

 • zorganziowanie stażu od dnia 1 lutego 2016 r. - do wyczerpania limitu środków, 
 • przyznanie bonów na zasiedlenie od dnia 1 lutego 2016 r. - do wyczerpania limitu środków,
 • dofinansowanie do działalności gospodarczej od 1 do 15 lutego 2016 r. oraz w kolejnych naborach ogłaszanych przez urząd - do wyczerpania limitu środków. 

Projekt skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 

Projekt zakłada:

 • realizację max 9 miesięcznych staży dla  208 osób,
 • przyznanie bonów na zasiedlenie dla 15 osób,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 23.000 zł dla 40 osób.


 

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że ramach projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (II)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 przyjmowane będą wnioski o:

 

 • zorganziowanie stażu od dnia 1 lutego 2016 r. - do wyczerpania limitu środków, 
 • dofinansowanie do działalności gospodarczej od 1 do 15 lutego 2016 r. oraz w kolejnych naborach ogłaszanych przez urząd - do wyczerpania limitu środków,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy od 1 do 15 lutego 2016 r. oraz w kolejnych naborach ogłaszanych przez urząd - do wyczerpania limitu środków. 

 

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, a przede wszystkim osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt zakłada:

 • realizację 6 miesięcznych staży dla 75 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 10 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

 Projekty w ramach PO WER i RPO WŁ realizowane są zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Szczegółowe informacje nt. projektów i naboru wnoiosków udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej:

 • staże, tel. 44 631-40-57, p. nr 21,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, tel. 44 631-40-70, p. nr 22,
 • bony na zasiedlenie, tel. 44 631-40-74, p. nr 14.
Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS