Nabór wniosków w ramach PO WER (IV)Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków na staże, bony na zasiedlenie oraz dotacje dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Od dnia 18.06.2018 r.  do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski o:

W terminie od 02.07.2018 r. do 16.07.2018 r. i w kolejnych naborach ogłaszanych przez urząd, przyjmowane będą wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wypełnione wnioski należy składać w ww. terminach w sekretariacie PUP Bełchatów (p. 1.12).


Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, bez pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET. 

Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 


Szczegółowe informacje udzielane są:

 • staże - pokój nr 25, tel. 44 631-40-57,
 • bony na zasiedlenie - pokój nr 14, tel. 44 631-40-74,
 • dotacje - pokój nr 22, tel. 44 631-40-70.


Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS