Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego!!!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
Wnioski przyjmowane będą w terminie od 01.08.2017 r. do 04.08.2017 r. 
Zapraszamy pracodawców, zainteresowanych uzyskaniem środków z rezerwy KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców do złożenia wniosku o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Wypełnione kompletnie wnioski należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12 lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 w terminie 01.08.2017 r. – 04.08.2017 r., w godzinach od 8:00 do 14:00.
Wnioski złożone w formie elektronicznej muszą posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą:
  • ważnego kwalifikowalnego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub
  • podpisu przy użyciu profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Nabór wniosków będzie mógł być powtórzony w przypadku nie wykorzystania w danym roku zaplanowanego limitu środków z rezerwy KFS. Informacja o terminach naboru wniosków zostanie wówczas umieszczona na stronie internetowej urzędu: www.pupbelchatow.pl

 Dokumenty do pobrania:
Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS