Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS w 2020 roku


UWAGA !!!

W roku 2020 o środki KFS wnioskować mogą wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu bełchatowskiego i działający w obszarze co najmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :


PRIORYTET 1.

Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

 

1. Przyjęty zapis priorytetu nr 1 pozwala na sfinansowanie niezbędnych form kształcenia ustawicznego osobom (np. matce, ojcu, opiekunowi prawnemu), które powracają na rynek pracy po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

2. Priorytet adresowany jest przede wszystkim do osób, które w ciągu jednego roku przed datą złożenia przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie, podjęły pracę po przerwie spowodowanej sprawowaniem opieki nad dzieckiem.

Wnioskodawca powinien do wniosku dołączyć oświadczenie, że potencjalny uczestnik kształcenia ustawicznego spełnia warunki dostępu do priorytetu.


PRIORYTET 2.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

1. W ramach niniejszego priorytetu środki KFS będą mogły sfinansować kształcenie ustawiczne osób wyłącznie w wieku powyżej 45 roku życia (zarówno pracodawców, jak i pracowników).

2. Decyduje wiek osoby, która skorzysta z kształcenia ustawicznego, w momencie składania przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie w PUP.


PRIORYTET 3
.
Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

●  Przyjęte  sformułowanie  niniejszego  priorytetu   pozwala  na   sfinansowanie   kształcenia ustawicznego  w  zakresie umiejętności  zawodowych  ( w tym  tzw. kompetencji  miękkich) o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym.

● Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego  na  terenie powiatu bełchatowskiego. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/analiz, takich jak Barometr zawodów - dostępny na stronie:  https://barometrzawodow.pl/pl/lodzkie/prognozy-dla-powiatow/2020/belchatowski.19..114....2.5-4...0.1.1.114.


PRIORYTET 4.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii 
i zastosowaniem wprowadzonych przez firmy narzędzi pracy.

1. Przez „nowe technologie czy narzędzia pracy” należy rozumieć technologie, maszyny  czy rozwiązania nowe dla wnioskodawcy.

2. Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu można objąć jedynie osoby, które w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzystają lub będą korzystać z nowych technologii i narzędzi pracy.

3. Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania powyższego priorytetu powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a osoby objęte kształceniem ustawicznym będą    wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia  zmianami.
Pracodawca zobowiązany jest  do przedłożenia dokumentu świadczącego, że wniosek wpisuje się w powyższy priorytet.             

PRIORYTET 5.
Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

1. W oparciu  o  analizy  zawarte  w  Regionalnej  Strategii  Innowacji   dla  Województwa Łódzkiego- „LORIS 2030 „ wskazano  branże  z  największym  potencjałem  rozwoju w województwie łódzkim tj.:

            ●          Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);

            ●          Zaawansowane materiały budowlane;

            ●          Medycyna, farmacja, kosmetyki;

            ●          Energetyka, w tym odnawialne źródła energii;

            ●          Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;

            ●          Informatyka i telekomunikacja.

Strategia dostępna na stornie: https://rpo.lodzkie.pl/images/prawo-i-dokumenty/RSILORIS2030final1.  

 

2. Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania niniejszego priorytetu powinien posiadać odpowiedni kod PKD dotyczący branży z największym potencjałem rozwoju w województwie łódzkim. Informacja o kodach PKD zawarta jest w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych” (od strony 4 do strony 14), dostępna na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/images/2016/304-wykaz-riswl-nisz-spec/Wykaz-Regionalnych-Inteligentnych-Specjalizacji-i-Nisz-Specjalizacyjnych.pdf                  

PRIORYTET 6.

Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjąć się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

W ramach tego priorytetu będzie możliwe sfinansowanie:

1. obowiązkowych szkoleń branżowych nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w:

            ●           publicznych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe,

            ●          publicznych placówkach kształcenia ustawicznego,

            ●           publicznych centrach kształcenia zawodowego,
 
2. różnych form kształcenia ustawicznego:

            ●          osób, którym powierzono obowiązki instruktorów praktycznej nauki zawodu *

                         lub którzy deklarują chęć podjęcia się takich obowiązków,
            ●          opiekunów praktyk zawodowych,

            ●          opiekunów stażu uczniowskiego. **

Praktyczna nauka zawodu - Rozporządzenie MEN z 22 lutego 2019 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu w § 11 ust. 1 określa, że praktyki zawodowe organizowane u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk zawodowych, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy albo osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne.

** Staż uczniowski  wskazany w art. 121a ust. 1 i ust. 21 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 to staż w rzeczywistych warunkach pracy jaki w celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym kształcą się, mogą w okresie nauki odbywać uczniowie technikum  i uczniowie branżowej szkoły I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu uczniowskiego.


PRIORYTET 7. 
Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanego na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Podmioty uprawnione do korzystania ze środków w ramach tego priorytetu to:
●          Przedsiębiorstwa społeczne wpisane na listę przedsiębiorstw społecznych prowadzoną przez MRPiPS– lista dostępna jest na stronie:http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

●          Spółdzielnie socjalne,

●          Zakłady aktywności zawodowej.


Krajowy Fundusz  Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część środków Funduszu Pracy, określona w planie Funduszu Pracy na dany rok budżetowy. Środki KFS adresowane są do pracodawców, inwestujących w przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

 Środki KFS przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, obejmujące:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
 

Starosta  może  przyznać  środki  z  KFS  na  finansowanie  kosztów  kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy: 

 • w wysokości 80 %⃰   tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 ⃰  Uwaga 20% wkładu pracodawcy,  liczone jest od całości kosztów przeznaczonych na sfinansowanie kształcenie ustawicznego. Do wkładu własnego nie należy wliczać innych kosztów, które pracodawca ponosi w związku z udziałem pracowników w kształceniu ustawicznym, np.

wynagrodzenia za godziny nieobecności w pracy w związku z uczestnictwem w zajęciach, koszty delegacji w przypadku konieczności dojazdu do miejscowości innej niż miejsce pracy itp.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy; 

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku; 

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego; 

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego; 

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; 

7) możliwość sfinansowania działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem posiadanego przez PUP  limitu   środków KFS. 

Pracodawca planujący skorzystanie ze środków KFS musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności

w terminie ogłoszonego naboru.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie od 17.02.2020 r. do 28.02.2020 r.:
 - w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12, w godzinach od 7:30 do 15:30  lub

 - elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 najpóźniej do godziny 15:30 w dniu 28.02.2020 r.

Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać  bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

Wnioski złożone poza  ww. terminem i godziną naboru nie będą rozpatrywane.

Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie  prawidłowo wypełnione wnioski zawierające wszystkie załączniki.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, którzy nie korzystali ze środków KFS w roku 2019.

Wypłata środków KFS musi nastąpić w roku kalendarzowym, w którym zostały one  przyznane.

Umowy zawiera się tylko na działania na rzecz kształcenia ustawicznego, które się jeszcze nie rozpoczęły.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.      

            Ustalenia w sprawie przyznawania środków z KFS  na 2020 rok dostępne są na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl.

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu w pokoju nr 20 (na parterze) oraz na stronie internetowej z zakładki: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców/ Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie: 44 631-40-60.

Nabór wniosków może być  powtarzany do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków KFS. Informacja o kolejnych terminach naborów wniosków zostanie umieszczona  na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl

Do pobrania:

 

 

Urząd pracy
Kalendarium
Wrzesień 2020
PnWtŚrCzPtSoNd
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS