Nabór wniosków o przyznanie środków z KFS 2017


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków
o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców obejmujących:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
  z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W roku 2017 o środki KFS wnioskować mogą wyłącznie pracodawcy posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie powiatu bełchatowskiego i działający w obszarze co najmniej jednego z priorytetów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej :

PRIORYTET 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:
przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna
i pomoc społeczna.

Priorytet 1 wskazuje na pierwszeństwo finansowania szkoleń zawodowych bez tak zwanych szkoleń „miękkich”.

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:

a) w przypadku sektora przetwórstwa przemysłowego (sekcji C w nomenklaturze PKD) są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

10 - produkcja artykułów spożywczych,

11 - produkcja napojów,

12 - produkcja wyrobów tytoniowych,

13 - produkcja wyrobów tekstylnych,

14 - produkcja odzieży,

 15 - produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcji wyrobów ze słomy

i materiałów używanych do wyplatania,

17 - produkcja papieru i wyrobów z papieru,

18 - poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

19 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów
farmaceutycznych,

22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

24 - produkcja metali,

25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

27 - produkcja urządzeń elektrycznych,

28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

31 - produkcja mebli,

32 - pozostała produkcja wyrobów,

33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

WAŻNE:

Nie kwalifikują się do korzystania ze środków KFS w ramach powyższego priorytetu:

- firmy, których przeważający rodzaj działalności klasyfikowany jest w innych sekcjach, w tym sekcji S, podklasach działu 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, czyli posiadające kod dla przeważającego rodzaju działalności rozpoczynający się od liczby 95,

- firmy naprawiające pojazdy samochodowe, które klasyfikowane są w sekcji G, w podklasach działu 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami detalicznymi; naprawa pojazdów samochodowych, czyli posiadające kod dla przeważającego rodzaju działalności rozpoczynający się od liczby 45.

b) w przypadku sektora transportowego i gospodarki magazynowej (sekcja H w nomenklaturze PKD) są to kody PKD rozpoczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,

50 - transport wodny,

51 - transport lotniczy,

52 - magazynowanie i działalność wspomagająca transport,

53 - działalność pocztowa i kurierska.

WAŻNE:

Nie kwalifikują się do korzystania ze środków KFS w ramach powyższego priorytetu firmy klasyfikowane w poniższych sekcjach, działach bądź grupach, czyli z kodem dla przeważającego rodzaju działalności rozpoczynającym się od liczb, odpowiednio:

- 33.1 - firmy zajmujące się wykonywaniem generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem pojazdów samochodowych

- 42 – firmy zajmujące się budową, utrzymaniem i naprawą dróg kołowych, szynowych, portów morskich, płyt lotnisk,

- 45.20 – firmy zajmujące się konserwacją i naprawą pojazdów samochodowych,

- 77.1 i 77.3 – firmy prowadzące wynajmem środków transportu bez kierowcy lub załogi.

 c) w przypadku sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (sekcja Q w nomenklaturze PKD) są to kody PKD dla przeważającego rodzaju działalności zaczynające się od następujących liczb:

86 - opieka zdrowotna,

87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

88 - pomoc społeczna bez zakwaterowania.

WAŻNE:

Nie będą finansowane staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów,
o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a także specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.

PRIORYTET 2. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych
w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

 Priorytet 2 wskazuje na pierwszeństwo finansowania szkoleń zawodowych bez tak zwanych szkoleń „miękkich”.

Składając wniosek o środki z KFS w ramach priorytetu 2 należy udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu bełchatowskiego bądź województwa łódzkiego. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań/ analiz, takich jak np.:

Barometr zawodów 2017” (barometrzawodow.pl/lodzki/prognozy-dla-powiatow/2017),

PRORYTET 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 Wysokość dofinansowania z KFS

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100% nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (tj. 12 165,12 na dzień 09.02.2017 r.)

Termin naboru wniosków
Pracodawca, zainteresowany uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców może złożyć w terminie od 01.03.2017r. do 02.03.2017wniosek o przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie - pokój 1.12, w godzinach od 8:00 do 14:00 lub elektronicznie poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP2 w godzinach od 8:00 do 14:00. Wniosek złożony w formie elektronicznej musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej.
Nabór wniosków może być powtarzany do wyczerpania dostępnego w danym roku limitu środków KFS. Informacja o terminach naboru wniosków zostanie umieszczona na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl
Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie prawidłowo wypełnione wnioski zawierające wszystkie załączniki.

Wnioski złożone poza terminem i godziną naboru nie będą rozpatrywane.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski pracodawców, którzy nie korzystali ze środków KFS w latach 2015/2016.

 Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 Przy rozpatrywaniu wniosków urząd weźmie pod uwagę następujące elementy:

 a) zgodność dofinansowywanych działań z priorytetami wydatkowania KFS,

 b) potrzeby lokalnego rynku pracy,

 c) koszty usługi w relacji do kosztów podobnych usług na rynku co oznacza, że we wniosku należy przedstawić uzasadnienie wyboru konkretnej formy kształcenia ustawicznego
i jej realizacji przez wybranego realizatora z uwzględnieniem porównania cen podobnych ofert,

d) posiadanie przez wybranego realizatora usługi certyfikatów jakości i uprawnień

do prowadzenia działalności pozaszkolnej,

e) plany pracodawcy dotyczące dalszego zatrudnienia pracowników objętych wsparciem,

 f) ograniczenia finansowe w postaci pozostających do dyspozycji starosty limitów środków KFS.

 Szczegółowe informacje, udzielane są przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego w pokoju 1.14 oraz telefonicznie pod numerem tel. (44) 631-40-60.

Ustalenia w sprawie przyznawania środków z KFS oraz Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu pokój 1.14 oraz na stronie internetowej www.pupbelchatow.pl

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS