Nabór wniosków na staże - aktualizacja z dnia 14.04.2017 r.


NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻE od 14 kwietnia 2017 r. do wyczerpania limitu środków !!!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w ostatnim naborze wniosków na staże (III transza) nie wpłynęła zaplanowana przez PUP liczba wniosków. W związku z powyższym, PUP Bełchatów będzie nadal przyjmował wnioski od pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu. W/w wnioski przyjmowane będą do wyczerpania przyznanego na tę formę wsparcia limitu środków.

Do pobrania:


Szczegółowe informacje nt. zorganizowania stażu udzielane są w siedzibie urzędu - p. nr 21 lub tel.: 44 631-40-57

Wypełnione kompletnie wnioski należy złożyć w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (I piętro).

Wnioski przyjmowane będą w ramach środków Funduszu Pracy oraz:

I.   Projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku do 30 lat,
zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET, tj. nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się. W przypadku osób do 25 roku życia, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 
Zgodnie z kryteriami dostępu przyjętymi w projekcie priorytetowo traktowani będą bezrobotni o niskich kwalifikacjach (tj. nie posiadający wykształcenia wyższego lub policealnego/pomaturalnego)!!! II.   Projektu "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: osób po 50. roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach. 
Zgodnie z kryteriami dostępu przyjętymi w projekcie priorytetowo traktowani będą bezrobotni po 50. roku życia i osoby z niepełnosprawnościami!!!


Projekty realizowane są zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn Zapraszamy do współpracy!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Bawełniana 3, 97 - 400 Bełchatów
tel. 44 632-94-04

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS