Nabór wniosków na staż i dotacje w ramach PO WERProjekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o naborze osób do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (I) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 
Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która:

 • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
 • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
 • nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych).

W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące. 

Projekt zakłada:

 • realizację 6 miesięcznych staży dla  338 osób,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 21.000 zł dla 32 osób.

Informujemy, iż wnioski:

 • o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą w terminach: 1-15 kwietnia br., 1-15 maja br.
 • o zawarcie umowy o staż przyjmowane będą od 13 kwietnia br. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

Ww. wnioski należy składać w Sekretariacie urzędu, p. 1.12 (pierwsze piętro). 

Do pobrania:

 

 Zapraszamy do udziału w projekcie osoby zainteresowane otrzymaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz pracodawców do składania wniosków o zawarcie umowy o staż dla osób do 30 roku życia.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS