Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2016 roku!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2016 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 1. Od dnia 19.01.2016 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane są wnioski na Krajowy Fundusz Szkoleniowy.
 2. Od dnia 25.01.2016 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski na:
   • bony stażowe,
   • bony na zasiedlenie,
   • bony zatrudnieniowe,
   • bony szkoleniowe,
   • szkolenia,
   • pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
   • pokrycie kosztów egzaminów i licencji,
   • prace interwencyjne,
   • pokrycie kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,
   • pokrycie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia,
   • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
 1. Od dnia 01.02.2016 r. do wyczerpania limitu środków będą przyjmowane wnioski na:
   • staże,
   • roboty publiczne,
   • świadczenia aktywizacyjne,
   • granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
   • przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych.
 1. Od dnia 01.02.2016 r. do 15.02.2016 r. i w kolejnych naborach od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków, będą przyjmowane wnioski na:
   • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
   • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.


Informujemy, że wnioski można pobrać ze strony internetowej urzędu lub bezpośrednio w siedzibie PUP Bełchatów. Wnioski należy złożyć w Sekretariacie PUP Bełchatów (pokój nr 1.12, I piętro). 

Szczegółowe informacje udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej:

 • staże, bony stażowe, tel. 44 631-40-57, p. nr 21,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, tel. 44 631-40-70, p. nr 22,
 • prace interwencyjne; część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia; koszty dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,  tel. 44 631-40-47, p. nr 22,
 • szkolenia, bony szkoleniowe, pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia, koszty egzaminów i licencji, przygotowanie zawodowe dorosłych realizowane w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych, Krajowy Fundusz Szkoleniowy, tel. 44 631-40-48, 631-40-60, p. nr 1.14,
 • roboty publiczne, granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy; bony zatrudnieniowe; świadczenia aktywizacyjne, koszty poniesione na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,  tel. 44 631-40-48, p. nr 1.14,
 • bony na zasiedlenie, tel. 44 631-40-74, p. nr 14.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie od 01.01.2016 r. rozpoczął realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (II)" realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 

Projekt zakłada:

 • realizację max 9 miesięcznych staży dla  208 osób,
 • przyznanie bonów na zasiedlenie dla 15 osób,
 • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 23.000 zł dla 40 osób.


Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (II)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, a przede wszystkim osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt zakłada:

 • realizację 6 miesięcznych staży dla 75 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 30 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 10 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

 Projekty realizowane są zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS