Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2022 roku


 

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2022 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1. Od 03.01.2022 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane są wnioski na:

   • staże,
   • bony na zasiedlenie.

 

2. Od 17.01.2022 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski na:

   • prace interwencyjne,
   • roboty publiczne,
   • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
   • szkolenia,
   • pokrycie kosztów egzaminów i licencji,
   • pokrycie kosztów studiów podyplomowych należnych organizatorowi,
   • przygotowanie zawodowe dorosłych.

 

3. Od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. przyjmowane będą wnioski o:

   • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
   • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Kolejne nabory wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszane będą każdorazowo przez Urząd (informacja na stronie internetowej: www.pupbelchatow.pl) - do wyczerpania limitu środków. 

 

4. Od 01.02.2022 r. do 15.02.2022 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wzory formularzy wniosków zostaną opublikowane na stronie internetowej w dniu 24.01.2022 r. Ponadto informujemy, że w przypadku gdy łączna wartość złożonych wniosków przekroczy limit środków, jakimi dysponuje urząd w 2022 roku, to w pierwszej kolejności rozpatrzeniu będą podlegały wnioski tych firm, które nie korzystały z KFS w latach poprzednich. 


Gminom z terenu powiatu bełchatowskiego przypominamy o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2022 roku planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że wnioski na aktywne formy wsparcia rozpatrywane będą w oparciu o przyjęte przez Powiatową Radę Rynku Pracy - Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2022 oraz Ustalenia na ww. formy wsparcia. 


Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl lub:

 • staże, tel.: 44 631-40-57, pokój nr 25;
 • dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pokój nr 22;
 • prace interwencyjne, robory publiczne, refundacja kosztów wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia, tel.: 44 631-40-47, pokój nr 21; 44 631-40-48, pokój nr 22;
 • szkolenia, KFS, koszty egzaminów i licencji, koszty studiów podyplomowych, przygotowanie zawodowe dorosłych, tel.:  44 631-40-60, pokój nr 20;
 • bony na zasiedlenie, tel.: 44 631-40-74, pokój nr 14. 

Do pobrania:Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w 2022 roku będzie kontynuował realizację projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V)" ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. 

Projekt w 2022 roku zakłada:

 • realizację staży dla 50 osób (okres stażu max 9 miesięcy),
 • kontynuację realizacji staży, które rozpoczęły się w 2021 roku,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 25.000 zł dla 30 osób,
 • przyznanie bonu na zasiedlenie dla 9 osób w wysokości 10.000 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. - 31.12.2022 r.


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że w 2022 roku będzie kontynuował realizację projektu pn. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (VI)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z ww. grup, którzy ubiegają się o środki na działaność gospodarczą!!!

Projekt w 2022 roku zakłada:

 • realizację 6 miesięcznych staży dla 50 osób,
 • kontynuację realizacji staży, które rozpoczęły się w 2021 roku,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 25.000 zł dla 64 osób,
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 5 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 30.000 zł).

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.


Projekty realizowane są zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS