Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2019 roku


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2019 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego 

 1. Od 02.01.2019 r. przyjmowane będą wnioski na:
   • staże,
   • prace interwencyjne,
   • roboty publiczne,
   • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
   • szkolenia, bony szkoleniowe, koszty egzaminów i licencji,
   • bony na zasiedlenie.
 1. Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyjmowane będą od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków. Pierwszy nabór wniosków odbędzie się w dniach od 01.02.2019 r. do 15.02.2019 r.
 2. Wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków. Pierwszy nabór wniosków odbędzie się w dniach od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

Gminom z terenu powiatu bełchatowskiego przypominamy o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2019 roku planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że wnioski na aktywne formy wsparcia rozpatrywane będą w oparciu o przyjęte przez Powiatową Radę Rynku Pracy - Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2019 oraz Ustalenia na ww. formy wsparcia z dnia 15.01.2018 r. 


Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl lub:

 • staże, tel.: 44 631-40-57, pokój nr 25;
 • dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pokój nr 22;
 • prace interwencyjne, robory publiczne, refundacja kosztów wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż., tel.: 44 631-40-47, pokój nr 21;
 • szkolenia, KFS, tel.:  44 631-40-60, pokój nr 20;
 • bony na zasiedlenie, tel.: 44 631-40-48, pokój nr 21. 


Do pobrania:


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie w 2019 roku będzie kontynuował realizację projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób młodych poniżej 30 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne spośród których co najmniej 60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020. 

Projekt w 2019 roku zakłada:

 • kontynuację realizacji staży z 2018 roku,
 • realizację 6 miesięcznych staży dla 70 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 23.000 zł dla 62 osób,
 • przyznanie bonów na zasiedlenie dla 28 osób.

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 r. - 31.12.2019 r.


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie od 01.01.2019 r. rozpoczyna realizację projektu pn. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osób po 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • kobiet,
 • osób z niepełnosprawnościami,
 • osób o niskich kwalifikacjach.

W projekcie mogą wziąć udział bezrobotni mężczyźni w wieku 30 lat i więcej nie kwalifikujący się do żadnej z ww. grup, którzy ubiegają się o środki na działaność gospodarczą!!!

Projekt w 2019 roku zakłada:

 • realizację 6 miesięcznych staży dla 60 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł),
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 15 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.Projekty realizowane są zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS