Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2018 roku


 

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2018 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego 

 1. Od 12.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski na:
   • staże,
   • prace interwencyjne,
   • roboty publiczne,
   • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
   • szkolenia,
   • refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych.
 1. W dniach od 15 - 16 lutego 2018 r. (w godz. 8-14) przyjmowane będą wnioski o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców.
 2. Wnioski o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy przyjmowane będą w III terminach:
  • od dnia 01.03.2018 r. do dnia 15.03.2018 r. - I termin (dla 13 osób),
  • od dnia 03.04.2018 r. do dnia 16.04.2018 r. - II termin (dla 13 osób),
  • od dnia 02.05.2018 r. do dnia 15.05.2018 r. - III termin (dla 13 osób).
 3. Wnioski o o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej przyjmowane będą od dnia 03.04.2018 r. do 16.04.2018 r. i w kolejnych naborach od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków. 


Gminom z terenu powiatu bełchatowskiego przypominamy o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2018 roku planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że wnioski na aktywne formy wsparcia rozpatrywane będą w oparciu o przyjęte przez Powiatową Radę Rynku Pracy Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2018 oraz Ustalenia. 


Więcej informacji nt. aktywizacji osób bezrobotnych można uzyskać korzystając ze strony internetowej: www.pupbelchatow.pl lub:

 • staże, tel.: 44 631-40-57, pokój nr 21;
 • dotacje, doposażenie/ wyposażenie stanowiska pracy, tel.: 44 631-40-70, pokój nr 22;
 • prace interwencyjne, refundacja kosztów wynagrodzenia osób pow. 50 r.ż., tel.: 44 631-40-47, pokój nr 22;
 • szkolenia, KFS, tel.:  44 631-40-60, pokój nr 1.14;
 • roboty publiczne, tel.: 44 631-40-48, pokój nr 1.14. 


Do pobrania:

 


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie kontynuuje realizację projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)" realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie: 01.01.2017 r. do 31.08.2018 r.

Skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 

Projekt zakłada w 2018 roku:

 • kontynuację staży z 2017 roku oraz nabór na staże nowych osób o niskich kwalifikacjach w 2018 roku,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 23.000 zł dla 17 osób.


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie od 01.01.2018 r. rozpoczął realizację projektu pn. "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (IV)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, a przede wszystkim osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt zakłada:

 • realizację 6 miesięcznych staży dla 120 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 38 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł),
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 8 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

 


Projekty realizowane są zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS