Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia realizowane w 2017 roku


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza terminy naboru wniosków w 2017 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 • Wnioski o zorganizowanie staży przyjmowane będą w III terminach:
   • od dnia 30.01.2017 r. do dnia10.02.2017 r. - I termin (163 osoby),
   • od dnia 06.03.2017 r. do dnia 17.03.2017 r. - II termin (150 osób),
   • od dnia 03.04.2017 r. do dnia 14.04.2017 r. - III termin (150 osób).

Przy niewykorzystaniu dostępnych środków dodatkowe terminy naborów będą ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej urzędu.

 • Od dnia 30.01.2017 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski na:
   • szkolenia wskazane dla osób bezrobotnych,
   • pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia,
   • finansowanie kosztów egzaminów i licencji,
   • stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki,
   • refundację kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną,
   • grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,
   • świadczenie aktywizacyjne,
   • prace interwencyjne,
   • roboty publiczne,
   • pokrycie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f ustawy),
   • pokrycie kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu,
   • jednorazową refundację kosztów poniesionych z tytułu opłacania składek w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego,
   • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
 • Od dnia 01.02.2017 r. do 15.02.2017 r. i w kolejnych naborach od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków będą przyjmowane wnioski na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 • Od dnia 01.03.2017 r. do 15.03.2017 r. i w kolejnych naborach od 1 do 15 dnia każdego miesiąca - do wyczerpania limitu środków, będą przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 • Od dnia 01.03.2017 r. do wyczerpania limitu środków przyjmowane będą wnioski o przyznanie:
   • bonu na zasiedlenie,
   • bonu stażowego,
   • bonu zatrudnieniowego,
   • bonu szkoleniowego.
 • Wnioski o przygotowanie zawodowe dorosłych odbywane w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych przyjmowane będą w terminach:
   • 01.04.2017 r. - I termin (1 miejsce),
   • 02.05.2017 r. - II termin (2 miejsca),
   • 17.07.2017 r. - III termin (2 miejsca).
 • Informacja nt. przyjmowania wniosków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy zostanie ogłoszona po otrzymaniu decyzji MRPiPS, przyznającej środki na 2017 rok.

 Gminom z terenu powiatu bełchatowskiego zainteresowanym organizacją w bieżącym roku prac społecznie użytecznych i  Programu Aktywizacja i Integracja przypominamy o obowiązku złożenia do 31 stycznia 2017 roku planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że wnioski na aktywne formy wsparcia rozpatrywane będą w oparciu o przyjęte przez Powiatową Radę Rynku Pracy Zasady gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2017 oraz Ustalenia. 


Do pobrania:


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie od 01.01.2017 r. rozpoczął realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Projekt "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)" realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, które należą do tzw. młodzieży NEET. 

Projekt zakłada:

 • realizację max 9 miesięcznych staży dla  235 osób,
 • przyznanie bonów na zasiedlenie dla 5 osób,
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej do wysokości 23.000 zł dla 42 osób.


Projekt "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, a przede wszystkim osób, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50. roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Projekt zakłada:

 • realizację 6 miesięcznych staży dla 110 osób,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 osób (max kwota dofinansowania: 23.000 zł),
 • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 10 skierowanych bezrobotnych (max kwota dofinansowania: 23.000 zł).

 Projekty realizowane są zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS