Dodatkowe środki na staże!!!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje o pozyskaniu dodatkowych środków z rezerwy ministra na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. 
Pozyskane środki w wysokości 100.000,00 zł Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie zamierza przeznaczyć na zorganizowanie 6-miesięcznych staży w okresie lipiec 2016 r. - grudzień 2016 r.

Z pozyskanych przez urząd środków będą mogli skorzystać bezrobotni powyżej 30 roku życia, znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 pkt 2-6 ustawy, tj. :

 • bezrobotni długotrwale,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

Więcej informacji nt. zorganizowania staży można uzyskać w siedzibie PUP Bełchatów, ul. Bawełniana 3, pokój nr 21 lub telefonicznie 44 631-40-57.

ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH PRACODAWCÓW
DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS