Aktualizacja naborów wniosków w 2016 roku!!!


Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie informuje, że przyjmowane są jeszcze wnioski na niżej wymienione formy wsparcia:

1. W terminie do 14.10.2016 r. będą przyjmowane wnioski na:
 • zorganizowanie staży (trwających max 6 m-cy/ zobowiązanie do zatrudnienia przez kolejne 3 m-ce),
 • prace interwencyjne (tj. refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w wysokości 830 zł + FUS przez okres 6 m-cy + zobowiązanie do zatrudnienia przez kolejne 6 m-cy),
 • pokrycie części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia (refundacja w wysokości 1.800 zł + FUS przez okres 12 m-cy + zobowiązanie do zatrudnienia przez kolejne 13 m-cy),
 • pokrycie kosztów dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (refundacja w wysokości 925 zł przez okres 12 m-cy + zobowiązanie do zatrudnienia przez kolejne 6 m-cy).
2. W terminach: od 1 do 15 dnia każdego miesiąca do wyczerpania limitu środków będą przyjmowane wnioski na:
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (max kwota refundacji to 23.000 zł/ zobowiązanie do zatrudnienia bezrobotnego przez 25 m-cy),
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (max kwota dotacji to 23.000 zł/ zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 m-cy). 
3. Do wyczerpania limitu środków będą przyjmowane wnioski na:
 • bony na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia (kwota bonu to 7.750 zł),
 • bony szkoleniowe dla osób bezrobotnych do 30 roku życia (kwota bonu: do wysokości przeciętnego wynagrodzenia – tj. do 4.000 zł),
 • szkolenia dla osób bezrobotnych (szkolenia wskazane pod potrzeby lokalnych pracodawców, z uwzględnieniem terminu zakończenia szkolenia do 15.12.2016 r.).

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Centrum Aktywizacji Zawodowej:

 • staże, tel. 44 631-40-57, p. nr 21,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, tel. 44 631-40-70, p. nr 22,
 • prace interwencyjne; część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia; koszty dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,  tel. 44 631-40-47, p. nr 22,
 • szkolenia, bony szkoleniowe, tel. 44 631-40-48, 631-40-60, p. nr 1.14,
 • bony na zasiedlenie, tel. 44 631-40-74, p. nr 14.

 

 

Zapraszamy do współpracy!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie
Centrum Aktywizacji Zawodowej
ul. Bawełniana 3, 97 - 400 Bełchatów

Urząd pracy
Kalendarium
 • ePUAP
 • ZUS
 • RIS
 • PFRON
 • EURES
 • EFS
 • PSZ
 • MPiPS