12 miesięczne staże dla osób młodych w ramach PO WER!!!


Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodychInformujemy o możliwości zorganizowania max 12 miesięcznych staży dla osób do 30 roku życia w ramach realizacji projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (III)" PO WER 2014-2020.
Zgodnie z założeniami projektowymi staże będą mogły być realizowane do 31 lipca 2018 roku.  

Przypominamy, że uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby młode w wieku do 30 lat, zarejestrowane w PUP Bełchatów jako osoby bezrobotne, należące do tzw. młodzieży NEET, tj. które nie pracują, nie kształcą się i nie szkolą się.
W przypadku osób do 25 roku życia okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie może być dłuższy niż 4 miesiące.

Zgodnie z kryteriami przyjętymi w projekcie priorytetowo traktowani będą bezrobotni o niskich kwalifikacjach (tj. nie posiadający wykształcenia wyższego lub policealnego/pomaturalnego).

Zainteresowanych Pracodawców zapraszamy do składania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach ww. projektu. Wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym - do wyczerpania przyznanego na tę formę wsparcia limitu środków 

Szczegółowe informacje nt. zorganizowania stażu udzielane są w siedzibie urzędu: ul. Bawełniana 3, 97-400 Bełchatów - pokój nr 21 lub telefonicznie: 44 631-40-57.

Do pobrania:

Wypełnione kompletnie wnioski należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Bełchatowie (I piętro).


Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

Urząd pracy
Kalendarium
  • ePUAP
  • ZUS
  • RIS
  • PFRON
  • EURES
  • EFS
  • PSZ
  • MPiPS